Missie 2014 - 2018

De gemeente Aalsmeer wil dat inwoners mee kunnen doen in de samenleving. Eigen verantwoordelijkheid en een sterke sociale infrastructuur zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. Zelf de regie voeren over het eigen leven en op een goede manier zelfstandig blijven wonen zijn hierbij leidend. Het voorkomen van het verlies van zelfstandigheid is een uitgangspunt. Het veilig en gezond opgroeien van jeugd is een ander belangrijk uitgangspunt. Onderlinge hulp ontstaat spontaan maar de gemeente kan randvoorwaarden scheppen waarin dat gemakkelijker gebeurt. Wanneer informele hulp en ondersteuning niet voldoende aanwezig is, zal de gemeente algemene en maatwerkvoorzieningen beschikbaar stellen. Uitgangspunt hierbij is dat inwoners, waaronder gezinnen, zo mogelijk weer op eigen kracht verder kunnen. Waar nodig zet de gemeente direct specialistische ondersteuning in. Inwoners die ondersteuning nodig hebben bij het vinden van betaalde arbeid afgestemd op hun arbeidsmogelijkheden worden door de gemeente begeleid. Daarnaast biedt de gemeente inkomensondersteuning.

Het College streeft permanent naar verbetering, vernieuwing, herkenbaarheid en toegankelijkheid voor burgers. Dit komt tot uiting in interactieve beleidsvorming en zichtbaarheid van bestuurders in Aalsmeerse netwerken. Het bestuur betrekt burgers bij het beleid door dialoog, een open communicatie en wijkgericht werken. Wijkoverleggen hebben een stimulerende rol  en ondersteunen actieve samenwerking met de gemeente en andere (professionele) organisaties.

Thema's