Van het voor 2017 opgenomen budget van € 4.030.000 is uiteindelijk € 2.734.000 uitgegeven.
Het merendeel is uitgegeven aan projecten. Van het restant budget is ca. € 326.000 een positief resultaat (lagere uitvoeringskosten, niet begrote (subsidie)inkomsten e.d.) en € 970.000 blijft gereserveerd voor projecten die doorlopen in 2018. Een groot gedeelte daarvan is al in uitvoering.

Voorbereidingsbudget
Voor de gereserveerde € 175.000 is € 103.000 niet besteed.

  • Een bedrag van € 80.000 was gereserveerd voor voorbereiding Wegen projecten. Hiervan zijn onder andere de F.A. Wentstraat, Hornmeer wandelverbindingsroutes en het Parkeerterrein Dreef onderzocht op hun haalbaarheid. Een bedrag van € 34.000 is niet besteed.
  • Van het voor de herinrichting van het VVA terrein opgenomen bedrag van € 95.000 voor onderhoud en plankosten is in 2017 niet alles uitgegeven, er resteert € 54.000. Dit is het gevolg van vertraging in het opstellen van het inrichtingsplan. Om te komen tot een concept inrichtingsplan heeft er in 2017 meer participatie en informatie met de omgeving en belanghebbenden plaatsgevonden dan voorzien. Hierdoor zijn de nadere onderzoeken en kostenramingen niet in 2017 uitgevoerd en wordt het inrichtingsplan 1e helft 2018 aangeboden aan de raad ter vaststelling.

Beheer

  • De werkzaamheden binnen deze post zijn voornamelijk het vernieuwen van elementenverhardingen, zoals uitgevoerd in de Kastanjelaan, en asfalteerwerkzaamheden in het vierde kwartaal. Er zijn echter minder asfaltwerkzaamheden uitgevoerd dan gepland, doordat de winter dit jaar relatief vroeg in viel. Hierdoor is € 67.000 niet besteed. Ook inritten en schadevergoedingen vallen onder deze post.
  • Het budget voor herstel kabelsleuven is volledig benut. Onder andere de trottoirs in de Jac. P. Thijsselaan zijn hiermee gerenoveerd en er zijn diverse als gevolg van graafwerkzaamheden ontstane schades aan asfalt hersteld. Voor het graven van kabels en leidingen door derden, ontvangt de gemeente inkomsten. In 2017 is € 91.000 ontvangen.

Projecten

  • De projecten ‘Parkeerterrein Beethovenlaan’, ‘Ringvaartzijde’, Bedrijventerrein Hornmeer en ‘Reparaties en verhardingen’ zijn in 2017 afgerond.

Afwijkingen projecten ten opzichte van Begroting

  • Het project ‘Renovatie Hornmeerpark’ is in 2017 afgerond. In het uitvoeringsprogramma 2017/2018 was het totale uitvoeringsbudget voor dit project opgenomen, terwijl er al kosten gemaakt waren in 2015 en 2016. Hierdoor resteert er € 107.000 van het projectbudget 2017. Dit heeft betrekking op de onderdelen Wegen, Groen, Water en Kunstwerken. Voor Wegen betreft het een restantbedrag van € 21.000. Het project was oorspronkelijk geraamd op € 800.000 en wordt afgesloten voor een totaalbedrag van € 850.000.
  • Het project ‘Dreef Rotonde Zwarteweg’ is dit jaar in uitvoering gegaan en er zijn € 580.000 aan kosten gemaakt. Voor dit project is subsidie aangevraagd bij de Vervoerregio Amsterdam in het kader van het verbeteren en ontwikkelen van het regionale fietsnetwerk. Hiervoor is begin december 2017 een toekenning ontvangen, waarvan € 150.000 betrekking heeft op gemaakte kosten in 2017. Door slechte weersomstandigheden aan het einde van het jaar wordt het project begin 2018 afgerond. Het resterende bedrag aan uitgaven voor Wegen in 2017 van € 170.000 wordt dan ook uitgegeven in 2018.  
  • Project ‘Reconstructie Gedempte Sloot en Weteringstraat’ gaat over de jaargrens heen, waardoor het resterende bedrag van € 176.000 uitgegeven wordt in 2018. Het project kent een kleine vertraging in verband met de vondst van een onbekende rioleringsbuis die gesaneerd moest worden. De resterende werkzaamheden vinden dan ook in 2018 plaats.
  • Het project ‘Componistenbuurt fase 1 & 2’ kende enige vertraging in de aanbesteding, en is hierdoor iets later met de uitvoering gestart dan voorzien. Het resterende bedrag van € 204.000 voor Wegen wordt in 2018 benut.
  • Doordat de werkzaamheden aan kabels en leidingen meer tijd in beslag nemen dan voorzien, vinden de onderhoudswerkzaamheden aan het asfalt binnen project ‘Aalsmeerderweg Noord’ volledig in 2018 plaats en wordt € 195.000 in 2018 benut.