De post overlopende activa is als volgt te onderscheiden:

bedrag x € 1.000

31-12-2017

31-12-2016

Te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen: 1. te ontvangen BTW-compensatiefonds

6.854

6.731

Te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen: 2. vooruitbetaalde kosten

30

334

Te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen: 3. te verhalen bedragen

711

524

Te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen: 4. te verhalen kosten facilitaire projecten

328

403

Te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen: 5. overige overlopende activa

90

121

Van Europese/Nederlandse overheidslichamen te ontvangen voorschotbedragen

0

101

Overlopende activa

8.013

8.214

Het saldo van de overlopende activa bestaat uit de te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen ad € 8,0 miljoen en de van Europese en Nederlandse overheidslichamen te ontvangen voorschotbedragen (ultimo boekjaar nihil).

Te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen
De grootste posten die per eind 2017 onderdeel uitmaken van de te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen zijn:

  • Te ontvangen BTW compensatiefonds ad € 6,9 miljoen
  • Te verhalen kosten facilitaire projecten ad € 328.000
  • Nog op te leggen aanslagen meerverbruik riolering 2017 ad € 230.000

Het saldo van de te verhalen kosten facilitaire projecten is als volgt te specificeren:

bedrag x € 1.000

Boekwaarde 31-12-2017

Boekwaarde 31-12-2016

Machineweg Rooie Dorp

64

42

Vrouwentroost Vink

12

12

De Tuinen van Aalsmeer

252

225

Hoofdweg 76

0

46

Zuiderkerk

0

41

Westeinderhage

0

37

Totaal

328

403

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel zijn t.o.v. 2016 met € 101.000 gedaald tot nihil. Hieronder staat een specificatie van het verloop van deze posten.

bedrag x € 1.000

Saldo 31dec16

Toevoegingen

Ontvangen bedragen

Saldo 31dec17

Declaratie BBZ 2015

4

-1

2

0

Declaratie BBZ 2016

12

1

13

0

Nog te ontvangen voorschotbedragen Rijk

15

-1

15

0

Duurzame energiemaatregelen particulieren

8

0

8

0

Herstructurering bedrijventerrein Hornmeer

78

-3

75

0

Nog te ontvangen voorschotbedragen overige Nederlandse overheidslichamen

86

-3

83

0

Totaal van Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen

101

-3

98

0

Herstructurering bedrijventerrein Hornmeer
De Provincie Noord-Holland heeft een subsidie verleend van € 78.000 voor de integrale herinrichting van de openbare ruimte Hornmeer. Deze subsidie is gebruikt voor het aanbrengen van plantvakken. De verleende subsidie bedraagt 50% van de voor subsidie in aanmerking komende begrote kosten. De subsidie is in 2017 vastgesteld op € 83.000.