Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

bedrag x € 1.000

31-12-2017

31-12-2016

1. BNG

532

163

2. Rabo

38

79

3. kas

2

21

4. overig

0

-2

Liquide middelen

573

261