Materiële vaste activa zijn uitgaven die een meerjarig nut hebben en in termijnen worden afgeschreven. De materiële vaste activa zijn onder te verdelen in activa met een economisch nut (€ 39,3 miljoen), activa met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven (€ 10,6 miljoen) en activa met een maatschappelijk nut (€ 6,9 miljoen).

Investeringen met een economisch nut zijn investeringen die bijdragen aan de mogelijkheid middelen te verwerven en/of die verhandelbaar zijn. Deze investeringen moeten geactiveerd worden en er mag niet resultaatafhankelijk op worden afgeschreven. Investeringen met een maatschappelijk nut mogen geactiveerd worden.

bedrag x € 1.000

Boekwaarde 1januari

Investeringen

Desinves- teringen

Afschrijvingen

Boekwaarde 31december

1.1 Gronden en terreinen

3.062

0

0

0

3.062

1.3 Bedrijfsgebouwen

28.696

3.007

-10

1.284

30.429

1.4 Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

2.589

89

0

228

2.450

1.5 Vervoermiddelen

0

46

0

0

46

1.6 Machines, apparaten en installaties

413

-8

0

61

343

1.7 Overige materiële vaste activa

2.928

289

0

231

2.986

1. Investeringen met een economisch nut

37.687

3.423

-10

1.804

39.316

2.1 Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

10.383

340

0

530

10.193

2.2 Bedrijfsgebouwen

350

0

0

23

327

2.3 Machines, apparaten en installaties

5

0

0

1

4

2.4 Overige materiële vaste activa

73

0

0

7

67

2. Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten heffing kan worden geheven

10.811

340

0

560

10.590

3.2 Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

3.983

3.274

150

173

6.935

3. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

3.983

3.274

150

173

6.935

Materiële vaste activa

52.482

7.037

140

2.538

56.841

Materiële vaste activa met economisch nut

Bedrijfsgebouwen
De vermeerdering op bedrijfsgebouwen betreft sporthal Hornmeer (€ 2,5 miljoen), aanpassen glazen gevel gemeentehuis (€ 98.000), Huis der Gemeenten (€ 96.000), herinrichting van de raadzaal Aalsmeer (€ 95.000), afboeken voorbereidingskrediet Oude Veiling (€ - 50.000) en verbouwing (€ 184.000), verhuurbaar maken Zwarteweg 77a (€ 75.000) en restauratie Fort Kudelstaart (€ 29.000).

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
De vermeerdering betreft het vervangen van de kunstgrasmat op Sportcomplex Calslagen (€ 89.000).

Vervoermiddelen
De vermeerdering betreft de aanschaf van twee bedrijfsauto (€ 46.000).

Overige materiële vaste activa
Dit betreft de herinrichting van de raadzaal Aalsmeer (€ 289.000).

Materiële vaste activa met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
De vermeerdering op grond-, weg- en waterbouwkundige werken betreft diverse investeringen rioleringen en is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Buitenruimte Aalsmeer 2017-2018.

Materiële vaste activa met maatschappelijk nut

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken maatschappelijk nut
De vermeerdering op Grond-, weg- en waterbouwkundige werken betreft met uitzondering van de Burgemeester Hoffscholteweg (€ 506.000) het Uitvoeringsprogramma Buitenruimte Aalsmeer 2017-2018 en worden nader toegelicht in de bijlage Uitvoeringsprogramma Buitenruimte Aalsmeer

Kapitaalwerken
In de navolgende tabel wordt een overzicht gegeven van de lopende en afgesloten kredieten. Van de kredieten die niet worden afgesloten, loopt de besteding door in 2018 en verder.

Investeringen in maatschappelijk nut en in riolering zijn opgenomen binnen het Uitvoeringsprogramma werken buitenruimte (zie bijlage). Hierin worden de bestedingen in 2017 nog nader toegelicht.

* € 1.000 (-=nadeel)

gevoteerd bedrag

uitgaven t/m 2016

uitgaven 2017

Restant ultimo 2017

verwachte lasten na 2017

verwacht resultaat

Nieuwbouw school Triade

4.036

349

3.687

3.687

Klimaatbeheersing de Mikado

500

500

500

Nieuwbouw Sporthal Hornmeer

4.047

1.185

2.481

381

381

Sportcomplex Calslagen: verv kunstgrasmat

170

89

81

81

Renovatie Atletiekbaan

920

920

920

Restauratie Fort Kudelstaart

380

47

39

294

294

Oude veiling onderzoek en kwartiermaken

50

-50

Uitgebreide verbouwing De Oude Veiling

343

184

159

159

Verhuurbaar maken Zwarteweg 77a

84

75

9

9

Aanpassen glazen gevel gemeentehuis

100

98

2

2

Herinrichting raadzaal

959

524

384

51

51

Huis der Gemeenten

116

96

20

20

2 Bedrijfsauto's toezicht wegen

72

46

26

26

2 Bedrijfsauto's toezicht groen

72

72

72

Wegen Burg. Hoffscholteweg

622

505

117

117

Wegen Rotonde B.Hoffsscholteweg-Aalsmwg

400

1

399

399

Stelpost: Gemalen en drukriolering meerjarig

185

185

185

Wegen

3.528

708

2.027

793

745

48

Verkeer

130

147

-17

-17

Kunstwerken

403

119

187

97

97

Openbare verlichting

95

56

39

39

Water

80

20

7

53

53

Groen

244

183

61

17

44

Spelen

78

18

60

35

25

Riolering

727

42

340

345

233

113

Totaal

18.289

3.043

6.914

8.333

8.121

212