Inleiding

Met de investering in de openbare ruimte wordt een optimale leefomgeving ingericht, met als doel de basisfuncties van wonen, werken, verkeer en recreatie te waarborgen voor nu en in de toekomst. Van belang is dat beschikbare middelen optimaal worden ingezet voor duurzame instandhouding (onderhoud en vervanging) van deze kapitaalgoederen. Dit vormt een basis voor continuïteit en duurzaamheid. Daarnaast moet voortdurend rekening worden gehouden met het veranderen van functies in de openbare buitenruimte en de eisen die aan de openbare buitenruimte worden gesteld.

Om continuïteit te bieden aan de cyclische vernieuwing van de buitenruimte is medio 2017 een bijgesteld Uitvoeringsprogramma Buitenruimte voor 2017-2018 vastgesteld. Dit vormt een belangrijk onderdeel in het behoud van de Aalsmeerse kapitaalgoederen en gaat in op benodigde renovaties op de korte termijn. De vakdisciplines hebben ieder voor zich prioriteiten gesteld aan noodzakelijke (renovatie)werken. De werken zijn onderling op elkaar afgestemd en in evenwicht gebracht met de beschikbare middelen.

Vervolgens is de lange termijn planning het aandachtspunt; vanuit inventarisaties, inspecties en (nog op te stellen) beleidsplannen zal er aan gewerkt moeten worden, om meer zicht te krijgen op een continue vernieuwing en het in evenredigheid toevoegen van structurele middelen aan de reserve Buitenruimte.

De kosten van projecten die betrekking hebben op duurzame kapitaalgoederen worden in de jaarrekening  op diverse programma's en als vervangingsinvesteringen verantwoord. In deze paragraaf onderhoud kapitaalgoederen wordt het beleid, het areaal, de soort kapitaalgoederen en de uitvoering van operationeel beheer van de belangrijkste duurzame kapitaalgoederen nader toegelicht.

Totaaloverzicht van kosten ten behoeve van bestaande kapitaalgoederen
In de navolgende tabel zijn zowel kosten van jaarlijks en groot onderhoud, als kosten van vervangingsinvesteringen van bestaande kapitaalgoederen opgenomen. Investeringen in nieuw te vervaardigen kapitaalgoederen maken geen onderdeel van uit van de bedragen in de tabel.

De investeringen in vrijvervalriolering worden verantwoord binnen het Uitvoeringsprogramma Buitenruimte Aalsmeer. Investeringen in riolering vallen onder investeringen met economisch nut en hebben een eigen budgettair kader. Hiervoor worden geen middelen uit de reserve onderhoud/instandhouding buitenruimte ingezet. De budgettaire kaders voor riolering zijn opgenomen in het GRP 2015-2020. In onderstaande tabel zijn ook de kosten van vervangingsinvesteringen in gemalen en drukriolering opgenomen. De verantwoording hiervan valt buiten het uitvoeringsprogramma.

Op 29 juni 2016 is het Uitvoeringsprogramma Buitenruimte Aalsmeer 2017-2018 aan de gemeenteraad voorgelegd en goedgekeurd. Bij de Najaarsrapportage is het uitvoeringsprogramma voor de jaren 2017 en 2018 bijgesteld. De hierin opgenomen budgetten voor het jaar 2017 maken onderdeel uit van de bedragen in de volgende tabel.

bedrag x € 1.000

Omschrijving kapitaalgoederen

Begroting na wijziging 2017

Gerealiseerd 2017

Wegen

5.252

4.350

Civieltechnische kunstwerken

549

349

Riolering

1.683

1.070

Water

714

478

Openbaar groen

2.702

2.674

Openbare verlichting

344

316

Speelplaatsen

253

122

Gebouwen & binnensportaccommodaties

818

930

Beeldende kunstwerken

11

1

Totaal onderhoud kapitaalgoederen

12.325

10.289

De oorzaak van de afwijkingen staat toegelicht in de bijlage "Uitvoeringsprogramma Buitenruimte Aalsmeer".

Op elk van de vakspecialistische onderdelen volgt hierna een korte toelichting.