Van het in de begroting opgenomen budget ad € 776.000 is in 2017 € 340.000 besteed.

Projecten
Afwijkingen projecten ten opzichte van Begroting

  • Bij de reconstructie van de Gedempte Sloot en Weteringstraat wordt onder andere het riool vervangen.
  • De kosten van de rioleringswerkzaamheden zijn voor het grootste gedeelte gemaakt in 2017. Naar verwachting wordt het restant ad € 70.000 benut in 2018.
  • Bij de reconstructie van de Componistenbuurt wordt onder andere riolering vervangen, hemelwaterriool aangelegd en het drainagestelsel verbeterd. Aangezien de realisatie van de Componistenbuurt is vertraagd, heeft dit ook invloed op de werkzaamheden voor de riolering. De rioleringswerkzaamheden voor een bedrag van € 205.000 worden gemaakt in 2018.
  • De riolering onder het kruispunt Zijdstraat / Stationsweg is in 2017 gerenoveerd. Na constatering van zeer ernstige schadebeelden is met hoge urgentie besloten dit project uit te voeren. Hiervoor is meer begroot dan uitgegeven. Aangenomen werd dat de rioolstreng alleen nog vervangen kon worden, maar na marktconsultatie bleek renovatie nog mogelijk. Renovatie geeft minder overlast bij de uitvoering en lagere kosten. Het gevolg is een positief resultaat van € 121.000 op dit project.