Van het in de begroting opgenomen budget van € 781.000 is in 2017 € 725.000 besteed.  Een bedrag van € 23.000 schuift door naar 2018.

Voorbereidingsbudget
Van de gereserveerde € 50.000 aan voorbereidingskosten is in 2017 geen gebruik gemaakt.

Beheer

  • De werkzaamheden ‘Vervangen bomen, maatregelen VTA’ zijn in 2017 gerealiseerd.
  • Binnen de beheergelden is jaarlijks € 71.000 opgenomen voor het snoeien van bomen. Het snoeien van de bomen is in 2017 volgens de planning uitgevoerd.

Projecten

  • Het project Hornmeerpark is een integraal project dat valt onder de discipline Wegen. Groen levert hier een bijdrage aan. Dit project is in 2017 gerealiseerd.
  • Het resterende bedrag van project ‘Seringenpark’ is voor de uitvoering de laatste fase, de dijk. Dit bedrag staat al meerdere jaren gereserveerd, maar is nog niet besteed vanwege het ontbreken van een uitvoeringsdatum van de werkzaamheden van het Waterschap die voorafgaand aan de renovatie plaatsvinden. Daarom is besloten het bedrag vrij te laten vallen. Zodra het Waterschap de werkzaamheden (en bijbehorende herstelwerkzaamheden) aan de dijk heeft uitgevoerd wordt het benodigde budget opnieuw aangevraagd en kan de gemeente het project afronden.
  • Van het voor de ‘Herinrichting VVA terrein’ opgenomen bedrag voor onderhoud en plankosten is in 2017 niet alles uitgegeven. Dit is het gevolg van vertraging in het opstellen van het inrichtingsplan. Om te komen tot een concept inrichtingsplan heeft er in 2017 meer participatie en informatie met de omgeving en belanghebbenden plaatsgevonden dan voorzien. Hierdoor zijn de nadere onderzoeken en kostenramingen niet in 2017 uitgevoerd en wordt het inrichtingsplan 1e helft 2018 aangeboden aan de raad ter vaststelling.