De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

bedrag x € 1.000

31-12-2017

31-12-2016

Opgebouwde verplichtingen in begrotingsjaar: 1. nog te betalen bedragen

4.570

4.210

Opgebouwde verplichtingen in begrotingsjaar: 2. loonheffing/pensioenbijdragen

119

130

Opgebouwde verplichtingen in begrotingsjaar: 3. te betalen btw

2.094

771

Opgebouwde verplichtingen in begrotingsjaar: 4. individueel keuzebudget

0

20

Opgebouwde verplichtingen in begrotingsjaar: 5. overig

8

35

Overige vooruitontvangen bedragen: 3. facilitaire projecten grondexploitatie

216

187

Overige vooruitontvangen bedragen: 4. overig

731

1.144

Van Europese/Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen

986

1.071

Overlopende passiva

8.723

7.568

Het saldo van de overlopende passiva bestaat uit de opgebouwde verplichtingen in begrotingsjaar die in een volgend jaar tot betaling komen ad € 6,8 miljoen, de overige vooruitontvangen bedragen ad € 947.000 en de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor een specifiek bestedingsdoel ad € 986.000.
Verplichtingen die in begrotingsjaar zijn opgebouwd
Het saldo van de verplichtingen die in begrotingsjaar zijn opgebouwd  zijn ten opzichte van 2016 gestegen met € 1,6 miljoen.

De grootste posten die onderdeel uitmaken van deze post zijn:

  • Omzetbelasting en loonheffing € 2,2 miljoen
  • Nog te betalen Jeugdhulp € 1,5 miljoen
  • BNG rente langlopende geldleningen € 524.000
  • De Meerlanden € 443.000
  • Gemeente Amstelveen € 419.000

Overige vooruitontvangen bedragen
Het saldo van de vooruitontvangen bedragen is t.o.v. 2016 met € 386.000 afgenomen tot een bedrag van € 947.000.

De grootste posten die onderdeel uitmaken van deze post zijn:

  • Inkomsten Ministerie van Financiën € 702.000
  • Facilitaire projecten € 216.000

De vooruitontvangen bedragen van de facilitaire projecten zijn als volgt te specificeren:

bedrag x € 1.000

Boekwaarde 31-12-2017

Boekwaarde 31-12-2016

Hornweg 317

140

5

Helling 49

49

69

Uiterweg 116

27

19

Dorpshaven Noord herontwikkeling

0

17

Legmeerdijk 301

0

51

Uiterweg 222

0

9

Kudelstaartseweg 60

0

17

Totaal

216

187

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen
De van EU, Rijk en Provincies ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren zijn als volgt gespecificeerd:

bedrag x € 1.000

Saldo 31dec16

Ontvangen bedragen

Bestedingen

Vrijgevallen bedragen/te- rugbetalingen

Saldo 31dec17

Uitvoeringskosten verkeerslawaai Aalsmeerderweg

28

0

26

0

2

Uitvoeringskosten verkeerslawaai Oosteinderweg

0

26

0

0

26

Aanpak van transgeneratieve problematiek bij multiprobleemgezinnen

50

0

50

0

0

Instandhouding rijksmonument Watertoren

5

3

0

0

8

Instandhouding rijksmoument Korenmolen de Leeuw

5

5

0

0

9

BBZ afwikkeling 2016

0

2

0

0

2

BBz declaratieregeling (Sisa 2017)

0

13

0

0

13

Ontvangen voorschotten Rijk

87

49

75

0

61

E conomische agenda ZAAI

0

4

0

0

4

Project Plenair Plus

0

3

0

0

3

Onderhoudsactiviteiten Korenmolen de Leeuw

27

0

0

0

27

Onderhoud Kasteleinweg

857

0

65

0

791

UP werken buitenruimte

100

0

0

0

100

Ontvangen voorschotten overige Nederlandse overheidslichamen

984

7

65

0

925

Totaal van Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen

1.071

56

141

0

986

Aanpak van transgeneratieve problematiek bij multi probleemgezinnen
Het ministerie van Veiligheid en justitie heeft subsidie verleend van € 62 voor twee activiteiten die bijdragen aan de aanpak van transgeneratieve problematiek bij multi probleemgezinnen, waarbij het thema ‘’licht verstandelijke beperking’’ een onderdeel is van de aanpak. In 2016 is een voorschot ontvangen van € 50.000. In 2017 is het project uitgevoerd en heeft de verantwoording naar het ministerie plaatsgevonden.

Onderhoud Kasteleinweg
Op 1 april 2016 heeft de provincie Noord Holland het beheer en onderhoud van de Kasteleinweg (N196) overgedragen aan de gemeente Aalsmeer. De provincie Noord Holland heeft in 2016 een lumpsum afkoopsom van € 875.000 aan de gemeente betaald welke in 5 jaar besteed zal worden aan onderhoud van de N196. In 2016 heeft een aanvang van de werkzaamheden plaatsgevonden voor een totaal bedrag van € 18.000 en in 2017 hebben onderhoudswerkzaamheden plaatsgevonden voor een bedrag van € 65.000.

UP werken buitenruimte Groene As
Voor de uitvoering van het project Groene As Aalsmeer 1e fase heeft de provincie Noord Holland een subsidie verleend van € 187.000. De subsidie is aangevraagd om een aaneengesloten natuurverbinding te realiseren tussen Dorpskern, eilanden Westeinderplas en Dorpshaven. In 2016 is een voorschot van € 150.000 ontvangen waarvan € 50.000 werd besteed. De uitvoering van het project Groene As Aalsmeer is, in verband met geconstateerde milieuvervuiling, doorgeschoven naar 2018.