Op programmaniveau is nagegaan of de begrotingsafwijkingen binnen de grenzen liggen van de door de Raad geautoriseerde begroting. Op de volgende twee programma's is sprake van een werkelijke last die meer dan  € 40.000 afwijkt van de begrote last.

Programma 1
De begrote lasten worden met € 806.000 overschreden. Dit betreft met name op taakveld  6.3 inkomensregelingen extra uitgaven voor de bijstand (inclusief voorziening debiteuren) en minimaregeling. Bij 6.72 maatwerkdienstverlening 18- is sprake van extra uitgaven voor inkoop jeugdhulp en PGB.

Programma 6
De verantwoordelijkheid voor de pensioenopbouw en uitkering voor (gewezen) wethouders ligt bij gemeenten op grond van de algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (appa). Conform het advies van het ministerie van BZK is een wijziging doorgevoerd van de rekenmethodiek om het benodigde kapitaal te berekenen. Dit heeft geleid tot een aanvullende storting van € 112.000 aan de pensioenverzekeraar.

Bedrag x € 1.000

Lasten geraamd

Lasten werkelijk

Verschil

01 Sociaal domein

18.924

19.730

806

02 Onderwijs en ontplooiing

6.850

6.711

-139

03 Economie en duurzaamheid

870

898

28

04 Openbare ruimte

14.327

13.420

-907

05 Ruimtelijke ontwikkeling

25.800

19.347

-6.453

06 Bestuur, bevolking en veiligheid

5.226

5.321

95

07 Overhead

7.104

7.027

-76

08 Algemene dekkingsmiddelen

1.096

814

-282

Totaal-generaal

80.196

73.268

-6.928