Inleiding

Met een verbonden partij heeft de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang.
Van een bestuurlijk belang is sprake als de gemeente op één of andere manier zeggenschap heeft. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een zetel in het bestuur of stemrecht bij bestuurlijke beslissingen. Met financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die niet verhaalbaar zijn in het geval van faillissement van de verbonden partij, of dat financiële problemen bij de verbonden partij op de gemeente verhaald kunnen worden.

Een verbonden partij is een privaatrechtelijke-  of publiekrechtelijke organisatie.
De meest voorkomende vorm van een publiekrechtelijke verbonden partij is een gemeenschappelijke regeling (GR). Bij privaatrechtelijke participaties gaat het om de deelname van de gemeente in private rechtspersonen zoals vennootschappen (nv’s en bv’s), coöperaties, stichtingen en verenigingen.

Governance
In 2017 is de nota verbonden partijen vastgesteld door de raad. In deze nota wordt onder andere ingegaan op “Good governance”. Dit staat voor het waarborgen van de onderlinge samenhang van de wijze van sturen, beheersen en toezicht houden van organisaties, gericht op een efficiënte en effectieve realisatie van beleidsdoelstellingen, alsmede daarover op een open wijze communiceren en verantwoording afleggen ten behoeve van de belanghebbenden.
In het kader van de “governance” van verbonden partijen, vervult de gemeente twee rollen, namelijk de privaatrechtelijke- en de publieke rol. Binnen de privaatrechtelijke rol (ook wel de eigenaar/ aandeelhoudersrol genoemd) vindt de borging van de continuïteit van de BV, NV of GR plaats. Vertegenwoordiging van de gemeente in de privaatrechtelijke rol vindt in principe plaats door de burgemeester. De publieke rol is gericht op het verwezenlijken van de doelstellingen zoals gesteld in de gemeentelijke begroting. Vertegenwoordiging van de gemeente vindt veelal plaats door de vakinhoudelijke portefeuillehouder.

Uitvloeisel van deze nota is ook dat in 2017 een traject in gang is gezet om als Aalsmeer ook rechtstreeks bestuurlijk deel te nemen aan de gemeentebelastingen Amstelland. Huidige situatie is dat dit via de gemeenschappelijke regeling Aalsmeer en Amstelveen verloopt.

In deze paragraaf benoemen we allereerst de relevante ontwikkelingen voor het jaar 2017. Daarna volgt een opsomming van de verbonden partijen waar de gemeente Aalsmeer in deelneemt.

Ontwikkelingen 2017
Eneco Holding NV
In 2017 is Eneco Holding NV gesplitst in een energie- en netwerkbedrijf. In 2017 is discussie ontstaan in hoeverre het wenselijk is om de aandelen in het energiebedrijf aan te houden. De gemeente Aalsmeer heeft hier nog geen standpunt op ingenomen. De discussie continueert in 2018.