Het totale budget in 2017 voor Verkeer bedroeg € 210.000. Er is in 2017 € 261.000 besteed. Dit zijn saldi van kosten en opbrengsten. De totale overschrijding van € 51.000 wordt voor het leeuwendeel veroorzaakt door hogere beheerkosten in 2017. Op de projecten zijn er geen afwijkingen van meer dan € 40.000.

Beheer

  • Uit het beheerbudget Verkeersvoorzieningen zijn onder andere de volgende maatregelen en werkzaamheden betaald: het realiseren van een zebra op de 2e J.C. Mensinglaan, het aanpassen van de komportalen, diverse verkeersveiligheidscampagnes en verkeerseducatieprojecten, het uitvoeren van verkeerstellingen, het plaatsen van fietsenrekken op diverse locaties, het beheer van de bewegwijzering en het realiseren van snelheid remmende maatregelen in woonwijken. Overschrijding van ongeveer € 46.000. Er is meer uitgegeven dan begroot, omdat een aantal bestuurlijk gewenste maatregelen pas in het najaar bekend werden en zijn uitgevoerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om de zebra op de 2e J.C. Mensinglaan, om enkele snelheid remmende maatregelen.

Projecten

  • Het project ‘Saneren paaltjes’ is grotendeels gereed. In 2018 worden nog enkele locaties afgerond en worden er markering en nog enkele nieuwe paaltjes aangebracht. Daarmee zijn er tientallen obstakels verwijderd en ook diverse fietspaden veiliger ingericht. We hopen hiermee enkelzijdige ongevallen zo veel mogelijk tegen te gaan.
  • Op het project ‘Verkeersmaatregelen Kudelstaart’ uit 2016 zijn nog enkele facturen geboekt in 2017. Ook is de subsidie van de Vervoerregio binnengekomen.
  • Bij het Surfeiland zijn extra parkeerplaatsen gerealiseerd en de fietsenstallingen aangepast. Op de Oosteinderweg is het rechtsaf vak richting de Burgemeester Kasteleinweg verlengd. Dit is gelijktijdig uitgevoerd met de vervanging van de Weduwe P. Brug. Hoewel deze maatregel maar enkele jaren zal blijven functioneren (tot bij de reconstructie van de Burgemeester Kasteleinweg) en wat duurder is uitgevallen dan vooraf ingeschat, heeft deze wel direct geleid tot een flinke verbetering van de verkeersafwikkeling waar het verkeer dagelijks baat bij heeft.
  • Het project ‘Markeringen, drempels en fietspaden – functioneel beheer’ is weliswaar voorbereid maar qua uitvoering vrijwel geheel doorgeschoven naar 2018. Door de vaststelling van het Uitvoeringsprogramma verkeer Aalsmeer-Kudelstaart 2017-2019 zijn de meeste maatregelen die in dit programma zijn bepaald ook toegevoegd aan het bestek voor dit project. Het is gunstiger om dit in één keer voor te bereiden en aan te besteden. Er zijn wel twee losse maatregelen reeds eerder uitgevoerd en dus in 2017 geboekt. Het gaat om het aanleggen van een zebrapad bij winkelcentrum Kudelstaart en het aanbrengen van fietsstroken bij tankstation Loogman. Er wordt in 2018 subsidie bij de Vervoerregio Amsterdam voor het gehele project aangevraagd.