In onderstaand overzicht is aangegeven welke bedragen aan de reserves worden onttrokken (-/-) of worden toegevoegd (+).

Omschrijving

Begroting saldo

Werkelijk onttrekking

Werkelijk toevoeging

Werkelijk saldo

Algemene vrije reserve

-5.846

-6.087

241

-5.846

08 Algemene dekkingsmiddelen

-5.846

-6.087

241

-5.846

Implementatie regionale inkoop specialistische jeugdhulp 2018

23

0

23

23

Uitvoeringsprogramma Recreatie & toerisme

45

0

45

45

Voorzieningen grondbank

20

0

20

20

Programma ZAAI

10

0

10

10

Dekking verlaging tarief afvalstoffenheffing

-400

-400

0

-400

Fase 2 "Het huis der gemeente"

-5.106

-5.106

0

-5.106

Sloop Bilderdammerweg 119

-153

-153

0

-153

Opschonen VVA terrein en aanleg bouwweg te Hornmeer

-143

-143

0

-143

Verhuurbaar maken Zwarteweg 77a

-84

-84

0

-84

Buurthuis Hornmeer

-45

-45

0

-45

Incidentele kosten nieuwbouw Triade

-27

-27

0

-27

Aankoop loswal Herenweg

-19

-19

0

-19

Budget griffie

-22

-22

0

-22

Verhoogde asielinstroom

-52

-52

0

-52

Perceptiekosten precariobelasting kabels en leidingen

-36

-36

0

-36

Rente toevoeging aan de AVR

143

0

143

143

Reserve bovenwijkse voorzieningen

255

-542

1.280

737

04 Openbare ruimte

-26

-542

1.026

483

Dotatie t.b.v. dekking kosten Burg.Hoffscholteweg

1.088

0

1.026

1.026

Dotatie aan reserve dekking kapitaallasten UP t.b.v. Burg. Hoffscholteweg

-1.022

-506

0

-506

Dekking organisatiekosten Burgemeester Kasteleinweg

-92

-36

0

-36

05 Ruimtelijke ontwikkeling

281

0

254

254

Dotatie uit diverse bouwgrondexploitaties

281

0

254

254

Reserve kunstzinnige verfraaiing

18

0

18

18

05 Ruimtelijke ontwikkeling

18

0

18

18

Dotatie uit diverse bouwgrondexploitaties

18

0

18

18

Reserve woonfonds volkshuisvesting

-515

-510

0

-510

05 Ruimtelijke ontwikkeling

-515

-510

0

-510

Dotatie aan reserve duurzaamheidsfonds

-450

-450

0

-450

Dekking kosten onderzoek alternatieve woonvormen

-65

-60

0

-60

Reserve onderhoud/instandh. onbebouwde buitenruimte

-1.229

-2.506

2.267

-240

04 Openbare ruimte

-1.279

-2.506

2.267

-240

Dotatie reserve t.l.v. structurele budgetten exploitatie

2.194

0

2.194

2.194

Dekking kosten onderhoud/instandhouding onbebouwde buitenruimte

-2.865

-2.054

0

-2.054

Dotatie aan reserve dekking kapitaallasten UP

-711

-452

-31

-483

Dekking kosten herinrichting VVA terrein

84

0

84

84

Dekking kosten vissteigers Herenweg

20

0

20

20

05 Ruimtelijke ontwikkeling

50

0

0

0

Dotatie t.b.v. dekking kosten UP

50

0

0

0

Reserve kapitaallasten gebouwen

1.356

-29

1.302

1.274

02 Onderwijs en ontplooiing

-1

0

0

0

Dekking kapitaallasten gebouwen

-1

0

0

05 Ruimtelijke ontwikkeling

1.357

-29

1.302

1.274

Dotatie reserve t.l.v. reserve gemeentehuis

1.301

0

1.228

1.228

Dotatie reserve t.l.v. Algemene vrije reserve t.b.v. verhuurbaar maken Zwarteweg 77a

84

0

75

75

Dekking kapitaallasten gebouwen

-28

-29

0

-29

Reserve actualiseren bestemmingsplannen

-20

-20

0

-20

05 Ruimtelijke ontwikkeling

-20

-20

0

-20

Dekking kosten actualiseren bestemmingsplannen

-20

-20

0

-20

Reserve gemeentehuis

4.101

-1.228

5.401

4.173

05 Ruimtelijke ontwikkeling

4.101

-1.228

5.401

4.173

Dotatie tbv dekking kosten Fase 2 "Het huis der gemeente"

5.376

0

5.376

5.376

Dotatie tbv dekking kosten buitenpui gevel gemeentehuis

25

0

25

25

Dotatie aan reserve kapitaallasten gebouwen

-1.299

-1.228

0

-1.228

Dekking afschrijvingskosten glazen gevel gemeentehuis

-2

0

0

Reserve duurzaamheidsfonds

104

0

450

450

04 Openbare ruimte

104

0

450

450

Dotatie tlv reserve woonfonds

450

0

450

450

Dekking kosten aanjaagplan, beheerkosten, subsidies en leningen

-346

0

0

Reserve dekking kapitaallasten UP verkeer en vervoer

1.391

0

788

788

04 Openbare ruimte

1.391

0

788

788

Dotatie t.b.v. dekking kapitaallasten UP

1.391

0

788

788

Reserve dekking kapitaallasten UP verkeer en vervoer

342

0

201

201

04 Openbare ruimte

342

0

201

201

Dotatie t.b.v. dekking kapitaallasten UP

342

0

201

201

Reserve Oude Veiling

0

-65

65

0

05 Ruimtelijke ontwikkeling

0

-65

65

0

Dotatie t.l.v. resultaat 2016

65

0

65

65

Dekking kosten afboeking boekwaarde voorbereidingskrediet Oude Veiling

-65

-65

0

-65

Totaal resultaatbestemming 2017

-43

-10.987

12.013

1.026