Financiële vaste activa zijn leningen aan woningbouwcorporaties, overige langlopende leningen, aandelen in gemeenschappelijke regelingen, alsmede deelnemingen en effecten. Zij dienen de uitoefening van de werkzaamheid van de organisatie duurzaam. Van een deelneming is sprake indien de organisatie aan een derde-rechtspersoon een kapitaalverschaffing heeft gedaan of daarop aanspraken heeft.

bedrag x € 1.000

Boekwaarde 1januari

Investeringen

Desinves- teringen

Afschrijvingen/ aflossingen

Boekwaarde 31december

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

65

0

0

0

65

De Meerlanden Holding N.V.

783

0

0

0

783

Exploitatie Sportaccommodaties Aalsmeer B.V.

45

0

0

0

45

Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V.

9

0

0

0

9

Eneco Holding N.V.

573

0

0

0

573

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

1.475

0

0

0

1.475

bedrag x € 1.000

Saldo 1januari

Investeringen

Desinves- teringen

Afschrijvingen/ aflossingen

Saldo 31december

SVn Stimuleringslening duurzaamheidsfonds Aalsmeer

0

325

0

0

325

SVn Duurzaamheidslening

143

99

0

0

242

SVn Startersleningen

2.438

32

0

0

2.471

Overige langlopende leningen

2.582

456

0

0

3.038

Onder overige langlopende leningen staat het bedrag opgenomen wat bij de SVN uitstaat, inclusief verstrekte leningen aan derden. De SVN verstrekt leningen om het volkshuisvestingsbeleid te bevorderen en voert ook de verordening Duurzaamheidslening en duurzaamheidsfonds uit voor de gemeente Aalsmeer.

Op 9 februari 2017 heeft de gemeenteraad  de uitwerkingsrichting duurzaamheidsfonds Aalsmeer vastgesteld en tevens de reserve duurzaamheidsfonds ingesteld. Het college heeft op 10 oktober 2017 ingestemd  met de stimuleringslening Duurzaamheidsfonds Aalsmeer die wordt uitgevoerd door de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN). Hiervoor is € 325.000 beschikbaar gesteld aan de SVN.

In 2010 had de Gemeenteraad van Aalsmeer € 240.000 vrijgemaakt voor duurzaamheidsleningen. In 2017 is het resterende deel van € 99.000 overgemaakt aan SVN.

De mutatie op de balans bij Startersleningen is de ontvangen rente minus de beheerkosten die aan de SVN wordt vergoed.