Op 29 juni 2017 is door de gemeenteraad het Uitvoeringsprogramma Buitenruimte Aalsmeer 2017-2018 vastgesteld. Voor 2017 is een bedrag van € 9.195.000 in de begroting opgenomen voor de duurzame instandhouding van de openbare ruimte. Vanaf diezelfde datum wordt de gemeenteraad structureel op de hoogte gehouden van de stand van zaken van een vijftal grote projecten. Deze projecten wisselen naargelang de voortgang. In de laatste raadsbrief zijn de ‘Aalsmeerderweg noord’, ‘Bruggen Uiterweg’, ‘Gedemptesloot en Weteringstraat’ ‘Rotonde Dreef Zwarteweg’ en de Componistenbuurt’ besproken.  

Voor de ‘Aalsmeerderweg Noord’ zijn de afgelopen maanden voorbereidende werkzaamheden verricht in aanloop naar de uitvoering. De nutspartijen zijn volop bezig met het verleggen en vernieuwen van kabels en leidingen. De werkzaamheden aan het asfalt starten na de winterperiode. Van het voor 2017 begrote bedrag van € 300.000 schuift € 195.000 door naar 2018.

De onderzoeken naar de vijf bruggen aan de ‘Uiterweg’ zijn afgerond. Er wordt gewerkt aan een raming, waarna bekeken wordt of het huidige budget voldoende is om de werkzaamheden te kunnen aanbesteden en uitvoeren. Bestuurlijke besluitvorming wordt voorbereid. Van het voor 2017 begrote bedrag van € 50.000 schuift € 17.000 door naar 2018.

De werkzaamheden aan de ‘Gedempte Sloot’ zijn nagenoeg afgerond. De komende maanden wordt verder gewerkt aan de reconstructie van de ‘Weteringstraat’. De voorlopige prognose is dat de werkzaamheden aan riolering en straatwerk in het 2e kwartaal van 2018 zijn afgerond. Van het voor 2017 begrote bedrag van € 875.000 schuift € 176.000 door naar 2018.

Door de slechte weersomstandigheden van december 2017 is het asfalteren van de ‘Dreef’ doorgeschoven naar begin 2018. Zodra de weersomstandigheden dit toelaten wordt geasfalteerd. Van het voor 2017 begrote bedrag van € 652.000 schuift € 170.000 door naar 2018.

Eind 2017 is de reconstructie van de ‘Componistenbuurt’ in uitvoering gegaan. Naast rioleringswerkzaamheden worden twee speelpleintjes en diverse groenvakken gerenoveerd. De werkzaamheden nemen het grootste deel van 2018 in beslag. Van het voor 2017 begrote bedrag van € 730.000 schuift € 204.000 door naar 2018.

Als gevolg van bijstellingen in de Najaarsrapportage 2017 is het bestedingsplan bijgesteld naar € 7.352.000. In 2017 is een groot aantal projecten in de buitenruimte gerealiseerd of zijn de voorbereidingen gestart. Uiteindelijk is er in 2017 voor ruim € 5 miljoen aan werken in de buitenruimte gerealiseerd. Naast realisatie zijn er diverse verplichtingen aangegaan en is er gestart met de voorbereiding van een aantal grootschalige projecten die de gemeente in portefeuille heeft.

Aalsmeer hecht bij het realiseren van projecten veel waarde aan een zorgvuldige voorbereiding. Daarom neemt de gemeente de tijd voor gedegen vooronderzoek en heeft veel aandacht voor omgevingsmanagement (bereikbaarheid) en participatie. De gemeente is voor veel projecten afhankelijk van externe partijen en omstandigheden. Ook kiest de gemeente er voor om meer dan voorheen projecten integraal aan te pakken.

Door de integrale aanpak van projecten heeft een fasering in de uitvoering van een project onmiddellijk gevolgen voor meerdere disciplines. In 2017 is dit zichtbaar bij de disciplines Wegen en Riolering. Hoewel de integrale reconstructies Gedempte Sloot Weteringstraat en Componistenbuurt volgens planning verlopen, blijven de werkelijke uitgaven in 2017 achter bij de begrote uitgaven. Oorzaak hiervan ligt in het feit dat als de uitvoering van een project in meerdere kalenderjaren plaatsvindt, een inschatting wordt gemaakt van de te maken kosten per kalenderjaar. Wanneer de daadwerkelijke uitvoering start en de uitvoeringsplanning in duur en/of uitvoeringsfases afwijkt van de inschatting die gemaakt is voorafgaand aan de gunning, wijkt ook het verloop van de daadwerkelijke uitgaven af. De restantbudgetten uit 2017 worden doorgeschoven naar 2018 voor de verdere uitvoering van deze projecten.

In onderstaande tabel staan de afwijkingen ten opzichte van de begrotingsbedragen na wijziging gemeld. Dit totale saldo bedraagt € 2,32 mln. en geeft aan welk bedrag niet is uitgegeven in 2017. De kolom ‘uitvoering naar 2018’ geeft aan welk bedrag aan projectbudgetten hiervan wordt overgeheveld naar het komende jaar, de kolom ‘resultaat’ laat gerealiseerde voor- en nadelen zien ten opzichte van de geprognosticeerde bedragen.

Onderdeel uitvoeringsprogramma

Bijgesteld Uitvoerings- programma 2017 NJR

Gerealiseerd 2017

% Gerealiseerd t.o.v. Bijgesteld Uitvoerings- programma 2017 NJR

Saldo 2017 t.o.v. Bijgesteld Uitvoerings- programma 2017 NJR

Resultaat

Door naar 2018

Wegen

4.030

2.734

68%

1.296

326

970

Verkeer

210

261

124%

-51

-61

10

Water

510

284

56%

226

138

88

Groen

781

725

93%

56

33

23

Openbare verlichting

195

161

82%

34

-7

42

Kunstwerken

575

380

66%

195

81

114

Spelen

260

129

49%

131

89

42

Overig

15

19

129%

-4

-4

Riolering

776

340

44%

436

173

264

Totalen

7.352

5.032

68%

2.320

767

1.553

Van het totale saldo niet uitgegeven bedrag van € 2.320.000 is € 767.000 een positief resultaat (lagere uitvoeringskosten, niet begrote (subsidie)inkomsten e.d.).
Van het totale saldo niet uitgegeven bedrag van € 2.320.000 wordt € 1.553.000 doorgeschoven voor besteding in 2018. Hiervan is 80% bestemd voor de 4 grote Wegenprojecten die hierboven zijn genoemd.

Een en ander is verwerkt in de navolgende afbeelding.

Conform de Financiële verordening worden afwijkingen ten opzichte van de begroting groter dan € 40.000 toegelicht. Hierna wordt per discipline een financiële verantwoording over 2017 gegeven. Het budget bestaat grofweg uit drie onderdelen: Voorbereidingsbudget, Beheer en Projecten. Per discipline wordt een korte stand van zaken gegeven en worden  afwijkingen ten opzichte van de begroting gemeld.

Met de reguliere P&C-cyclus wordt, gelijktijdig met de Lentenota 2018, in juli weer een bijgesteld Uitvoeringsprogramma Buitenruimte aan de raad ter besluitvorming voorgelegd.