Omschrijving budgetten

Bijgesteld Uitvoerings-programma 2017

Gerealiseerd 2017

Saldo 2017

Budgetten op programma 4:

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

1.701

1.140

561

Uitgaven

1.770

1.345

425

Inkomsten

69

205

-136

Taakveld 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie

1.169

929

240

Uitgaven

1.149

932

217

Inkomsten

-20

3

-23

Taakveld 7.2 Riolering

91

91

Uitgaven

91

91

Inkomsten

A) Totaal budgetten op programma 4:

2.961

2.069

892

Uitgaven

3.010

2.276

734

Inkomsten

49

208

-159

Gevoteerde kredieten:

Wegen

2.820

2.027

793

Uitgaven

2.820

2.177

643

Inkomsten

150

-150

Verkeer

130

147

-17

Water

60

7

53

Groen

244

183

61

Openbare verlichting

95

53

42

Kunstwerken

284

187

97

Spelen

78

18

60

Riolering

685

340

345

B) Totaal kredieten:

4.396

2.964

1.432

Uitgaven

4.396

3.113

1.283

Inkomsten

150

-150

A+B) Totalen budgetten uitvoeringsprogramma

7.357

5.032

2.325

Dekking programma 4

Bijgesteld Uitvoerings-programma 2017

Gerealiseerd 2017

Saldo 2017

Reserve buitenruimte

2.865

2.054

811

Onttrekking

2.865

2.264

601

Storting

210

-210

Voorziening rioolheffing

91

91

Totaal dekking budgetten op programma 4

2.956

2.054

902

Omschrijving reservemutaties t.b.v. dekking afschrijvingslasten kredieten, met uitzondering van kredieten wegen en riolering

Bijgesteld Uitvoerings-programma 2017

Gerealiseerd 2017

Saldo 2017

Mutaties reserve buitenruimte t.b.v. dekking afschrijvingslasten investeringen

-711

-483

-228

Mutatie reserve dekking kapitaallasten verkeer en vervoer

369

282

87

Mutatie reserve dekking kapitaallasten openbaar groen en openluchtrecreatie

342

201

141