bedrag x € 1.000

Gerealiseerde lasten

Gerealiseerde baten

0.1 Bestuur

1.891

232

0.10 Mutatie reserves P1

0

0

0.10 Mutatie reserves P2

0

0

0.10 Mutatie reserves P4

4.972

3.290

0.10 Mutatie reserves P5

7.041

1.851

0.10 Mutatie reserves P8

0

5.846

0.2 Burgerzaken

778

619

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

1.674

1.229

0.4 Ondersteuning organisatie

7.027

69

0.5 Treasury

195

1.742

0.61 OZB Woningen

304

4.464

0.62 OZB Niet woningen

97

3.582

0.64 Belastingen overig

33

1.777

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

0

30.636

0.8 Overige baten en lasten

185

759

0.9 Vennootschapsbelasting (VPB)

0

0

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

1.248

0

1.2 Openbare orde en veiligheid

1.405

101

2.1 Verkeer en vervoer

4.374

406

2.2 Parkeren

9

20

3.1 Economische ontwikkeling

559

16

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

11.229

11.438

3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen

86

79

3.4 Economische promotie

252

235

4.2 Onderwijshuisvesting

1.876

266

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

961

177

5.1 Sportbeleid en activering

1.754

115

5.2 Sportaccommodaties

1.160

1.337

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

273

0

5.4 Musea

140

0

5.5 Cultureel erfgoed

58

0

5.6 Media

488

0

5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie

3.361

75

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

2.391

156

6.2 Wijkteams

1.596

50

6.3 Inkomensregelingen

4.871

3.948

6.4 Begeleide participatie

893

0

6.5 Arbeidsparticipatie

541

0

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

868

15

6.7 Maatwerkdienstverlening 18+

2.689

477

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

4.346

0

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

75

34

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

436

0

7.1 Volksgezondheid

1.023

4

7.2 Riolering

1.941

2.938

7.3 Afval

2.634

3.300

7.4 Milieubeheer

460

32

7.5 Begraafplaatsen

650

443

8.1 Ruimtelijke ordening

2.726

927

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

2.185

4.592

8.3 Wonen en bouwen

1.523

1.800

Totaal-generaal taakvelden

85.281

89.078

Overhead
De kosten voor overhead op taakveld 0.4 zijn volledig toegerekend aan programma 7 Ondersteuning Organisatie in het overzicht van baten en lasten.