De netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar betreffen ultimo 2017 uitsluitend de overige schulden.

bedrag x € 1.000

31-12-2017

31-12-2016

Overige schulden

2.435

1.360

Netto-vlottende schulden

2.435

1.360

Het saldo van de overige schulden eind 2017 van € 2,4 miljoen is ten opzichte van 2016 met € 1 miljoen toegenomen. Het saldo overige schulden bestaat volledig uit de crediteuren. De grootste crediteurenposten zijn per eind 2017:

  • Gemeente Amstelveen inzake inzet grondexploitatie en facilitaire projecten € 906.000
  • De Meerlanden inzake elementen verharding en groot asfalt onderhoud € 404.000.