De WNT verplicht gemeenten met ingang van 2013 een aantal gegevens openbaar te maken over financiële vergoedingen aan in de gemeentelijke organisatie werkzame (top)functionarissen.
Gepubliceerd dienen te worden:

  • Alle in de wet genoemde vergoedingen aan topfunctionarissen. Voor Aalsmeer zijn dit de gemeentesecretaris en de griffier;
  • Ontslagvergoedingen van topfunctionarissen hoger dan het jaarsalaris met een maximum van € 75.000;

bedragen x € 1

O. van Kolck

F.L. Romkema

E. Vergne-Appel

Functiegegevens

Griffier

Secretaris

Gewezen topfunctionaris

Aanvang en einde functievervulling in 2017

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte)

1,00

1,00

1,00

Gewezen topfunctionaris?

Nee

Nee

Ja

(Fictieve) dienstbetrekking?

Ja

Ja

Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

91.128

109.925

66.513

Beloningen betaalbaar op termijn

14.066

16.682

13.339

Subtotaal

105.194

126.607

79.852

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

181.000

181.000

181.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Totale bezoldiging

105.194

126.607

79.852

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 -31/12

Omvang dienstverband 2016 (in fte)

1,00

0,95

1,00

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

80.637

134.244

78.687

Beloningen betaalbaar op termijn

11.495

4.864

10.728

Totale bezoldiging 2016

92.133

139.109

89.415

In 2017 zijn geen ontslagvergoedingen uitgekeerd die de wettelijke norm van één jaarsalaris met een maximum van € 75.000 overschrijden.

Overeenkomstig de WNT dienen de jaarlijkse vergoedingen die uitkomen boven het normbedrag van € 181.000, teruggevorderd te worden. Uit het overzicht blijkt die wettelijke norm niet te zijn overschreden.