Van het in de begroting opgenomen budget voor Water van € 510.000 is in 2017 ca. € 284.000 besteed.

Voorbereidingsbudget
Voor de gereserveerde € 45.000 aan voorbereidingskosten is in 2017 geen gebruik gemaakt.

Beheer

  • Aangezien het beheerproject ‘groot onderhoud beschoeiingen en kademuren’ uit is gelopen wordt hiervan een deel in 2018 uitgevoerd. Een bedrag van € 61.000 schuift door. Herstel van de steigers aan de recreatiepercelen is uitgelopen door de complexiteit van het werk. Tevens is bij het beschoeiingswerk, dat in combinatie met het onderstaande beheerproject is opgepakt, vervuiling aangetroffen.

Projecten

  • Door aangetroffen vervuiling bij de voorbereiding van het beheerproject ‘Westeinderplassen, beschoeiing en beplanting’ op de gemeentelijke recreatiepercelen kon de beschoeiing niet meer in 2017 worden hersteld. Dit zal nu plaatvinden voor het vaarseizoen in 2018. Het hiervoor gereserveerde bedrag van € 35.000 schuift door naar 2018.

Afwijkingen projecten ten opzichte van Begroting

  • Uitgangspunt bij het investeringsproject ‘aanleg natuurvriendelijke oevers’ is dat bij locaties waar slechte beschoeiing moet worden vervangen natuurvriendelijke oevers worden aangelegd. Binnen de vervangingen in 2017 waren de oevers hiervoor niet geschikt. Het bedrag van € 33.000 wordt doorgeschoven naar 2018.
  • Het investeringsproject ‘vissteigers’ is, door de afstemming met het Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Kaag en Braassem over de bijdrage en locatie, nog niet uitvoering. Dit zal begin 2018 plaatsvinden, hiervoor is het budget € 20.000 doorgeschoven.
  • Het project ‘Renovatie Hornmeerpark’ is in 2017 afgerond (zie de toelichting onder Wegen). Van het totale projectbudget resteert € 107.000, waarvan € 46.000 voor Water.