De programmarekening bestaat uit het jaarverslag en de jaarrekening.

Het Jaarverslag kent de volgende onderverdeling, waarbij zoveel als mogelijk aansluiting wordt gezocht met de programmabegroting 2017:

De programmaverantwoording
Elk programma heeft dezelfde vaste opbouw. Deze begint met de Programmamissie 2014-2018, conform de programmabegroting 2017.

Vervolgens wordt met behulp van een tabel ingegaan op de doelstellingen die uit het collegeprogramma en de begroting 2017 komen: wat wilden we bereiken in 2017 en de bijbehorende acties uit 2017.
In de kolom Toelichting betekent groen dat de activiteit (anders) gerealiseerd is, rood betekent dat dit nog niet gebeurd is. Voorts is een tabel toegevoegd waar eventuele nieuwe actiepunten in zijn opgenomen en toegelicht.

Bij de vraag Wat heeft het gekost? staan behalve de realisatie van 2016 ook de begrote lasten en baten na wijziging van 2017, evenals de gerealiseerde lasten en baten van 2017. Op deze manier kunt u gemakkelijk een vergelijking maken tussen begroot en gerealiseerd 2017 én tussen gerealiseerd 2016 en 2017. Hierbij staat ook de resultaatbestemming per programma vermeld. Per taakveld worden alle afwijkingen van meer dan € 40.000 toegelicht.

Bedrijfsvoering (overhead)
Het gewijzigde BBV schrijft voor dat de overhead op een separaat programma wordt begroot en daarmee ook een apart overzicht wordt opgenomen met de baten en lasten van de overhead. De programma’s bevatten daarmee alleen de baten en lasten van het primaire proces, dat wil zeggen: die onderdelen van de bedrijfsvoering die alleen c.q. direct voor de uitvoering van de desbetreffende taken en activiteiten worden ingezet.

Algemene dekkingsmiddelen
Bij de programma’s worden de desbetreffende lasten en baten aangegeven. Van veel programma’s zijn de baten lager dan de lasten. Het totaalsaldo van de programma’s wordt bekostigd uit de algemene dekkingsmiddelen, waarvan de algemene uitkering  de belangrijkste is.

De paragrafen
Voor een aantal onderwerpen is een paragraaf opgenomen waarin een “dwarsdoorsnede” wordt gepresenteerd van de verschillende programma’s. De onderwerpen zijn: lokale heffingen, weerstandsvermogen & risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, bedrijfsvoering, verbonden partijen, grondbeleid en financiering.

De jaarrekening bestaat uit:
Het overzicht van baten en lasten en de toelichting
In de jaarrekening vindt u onder meer een overzicht van de gerealiseerde lasten en baten per programma. Vervolgens worden de belangrijkste afwijkingen daarin toegelicht.

Het overzicht algemene dekkingsmiddelen bevat de inkomsten waarvan de besteding niet is gebonden.

De balans en de toelichting
De balans is een in geld uitgedrukt overzicht van bezittingen (de activa) en schulden en vermogen (de passiva). De toelichting op de balans – de naam zegt het al – geeft uitleg over de verschillende activa en passiva en de veranderingen in 2017 daarin. Ook vindt u er de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling in.

Kapitaalwerken
Het onderdeel materiële vaste activa wordt in de toelichting op de balans afgesloten met het onderdeel kapitaalwerken. Hierin wordt ingegaan op de lopende, afgesloten en vervallen kredieten. Te denken valt hierbij aan infrastructuur, scholen en andere welzijnsvoorzieningen.

Taakvelden
De specificatie van de lasten en baten binnen de programma's is volgens de indeling naar taakvelden. Een nadere toelichting van wat BBV onder de taakvelden verstaat, wordt beschreven in de notitie "Hoofdlijnen vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)".
Deze brochure van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is te downloaden via de website: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/06/01/hoofdlijnen-vernieuwing-besluit-begroting-en-verantwoording-bbv

Basisset beleidsmatige indicatoren (Depla)
Een werkgroep van VNG/KING heeft een basisset van circa 50 indicatoren voor de gemeenten opgesteld. Naast verplichte opname in de begroting en verantwoording worden deze indicatoren van het gemeentelijk domein digitaal beschikbaar gesteld op de website www.waarstaatjegemeente.nl. De voorgeschreven indicatoren staan vermeld op de diverse programma's.

Single Information Single Audit (SiSa)
Hierin treft u een overzicht aan van de specifieke uitkeringen in het kader van het besluit SISA, evenals een toelichting daarop.

Afrondingen
Door afronding van bedragen op € 1.000 kunnen er in de tabellen afrondingsverschillen ontstaan.