Onder de vaste schulden met een looptijd langer dan een jaar behoren de opgenomen (langlopende) geldleningen.

bedrag x € 1.000

Rente percentage

Oorspronkelijk bedrag

Boekwaarde 1januari

Opgenomen

Aflossing lopend dienstjaar

Boekwaarde 31december

Rente lopend jaar

1 - BNG leningnr.40.105.002

3,8500

15.000

15.000

0

0

15.000

578

3 - BNG leningnr.40.111.029

0,5700

5.000

0

5.000

0

5.000

27

4 - BNG leningnr.40.109.483

0,6200

5.000

5.000

0

0

5.000

31

BNG leningnr.40.107.267

0,3900

6.500

4.500

0

4.500

0

8

BNG leningnr.40.107.474

2,0200

5.000

5.000

0

5.000

0

34

Onderhandse leningen

36.500

29.500

5.000

9.500

25.000

677

De vaste schulden per einde boekjaar bestaan uit een drietal leningen bij de BNG. Voor een nadere specificatie van deze vaste schulden wordt verwezen naar de paragraaf Financiering.

In 2017 zijn twee leningen afgelost wegens verstrijken van de looptijd. Er heeft herfinanciering plaatsgevonden voor een bedrag van € 5 miljoen.