Missie 2014 - 2018

Aalsmeer is een gemeente met veel bedrijvigheid, een groot recreatiepotentieel en ruim 30.000 inwoners. De nabijheid van Schiphol, de bedrijvigheid rondom Flora Holland en de vele kweek- en handelsbedrijven leveren bovendien een druk verkeers- en vervoerspatroon op. Het combineren van de vele functies in de gemeente tot een aantrekkelijke woon- en leefomgeving, een gewild vestigingsklimaat en een gebied met recreatief toeristische aantrekkingskracht blijft een grote uitdaging.

Er staan voor de komende jaren nog diverse woningbouwprojecten op de rol, zowel meer kleinschalige inbreidingslocaties als meer grootschalige uitleglocaties, zoals Nieuw-Oosteinde II. Prioriteit ligt bij kleinschalige projecten binnen de kernen. Uitdaging hierbij is om richting bewoners en initiatiefnemers meer ruimte en maatwerk bij ruimtelijke ordening, ontwikkeling, welstand en inrichting te bieden en tegelijkertijd de ruimtelijke kwaliteit en het duurzaam ruimtegebruik in Aalsmeer te versterken. Daarnaast vinden ontwikkelingen plaats voor grootschalige transformatie van verouderde glastuinbouwgebieden.
Projecten worden vraaggericht uitgevoerd, met ruimte voor toekomstige bewoners, de markt en participatie voor direct belanghebbenden. Inzet is beheersbare kosten en risico’s voor de gemeente.

Vergunningverlening kenmerkt zich door solide en adequate dienstverlening. De bestendige koers van programmatisch en procesmatig handhaven wordt voortgezet met als doel het consequent naleven van wet- en regelgeving. Hiermee wordt een goede ruimtelijke ordening, een fysiek veilige leefomgeving, het voorkomen van rechtsongelijkheid en een goede registratie van de “gebouwde” omgeving (wettelijke registratieplicht basisadministraties) bevorderd.

Het is goed wonen in Aalsmeer en dat willen we zo houden. Kwaliteit staat voorop. Die moet ook bereikbaar zijn voor mensen voor wie dat –vanwege bijvoorbeeld financiën of gezondheid- niet vanzelfsprekend is. We blijven groeien, maar beheerst en verleggen de aandacht naar het bestaande woonaanbod. Er wordt aangesloten bij de uitgangspunten uit de woonvisie. Bij bouwprojecten en afspraken met de woningbouwcorporatie is uitgangspunt voldoende differentiatie in woningen en woon- en leefomgevingen en voldoende kwalitatieve woningvoorraad voor specifieke doelgroepen zoals ouderen, mensen met een functiebeperking en arbeidskrachten uit andere landen.

Thema's