In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de lasten en baten per programma.

bedrag x € 1.000

Rekening

Begroting 2017

Rekening 2017

Saldo

Programma

2016

Primitief

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2017

01 Sociaal domein

13.925

14.441

18.924

4.556

14.368

19.730

4.684

15.046

679

02 Onderwijs en ontplooiing

5.330

4.998

6.850

1.899

4.951

6.711

1.895

4.815

-136

03 Economie en duurzaamheid

360

597

870

343

527

898

330

567

41

04 Openbare ruimte

6.259

5.126

14.327

7.029

7.298

13.420

7.194

6.227

-1.072

05 Ruimtelijke ontwikkeling

1.359

65

25.800

24.975

825

19.347

20.007

-660

-1.485

06 Bestuur, bevolking en veiligheid

5.295

4.731

5.226

860

4.366

5.321

951

4.370

4

07 Overhead

2.312

6.728

7.104

65

7.039

7.027

69

6.958

-81

08 Algemene dekkingsmiddelen

-40.766

-39.151

1.096

41.707

-40.612

814

42.960

-42.146

-1.534

Totaal saldo van baten en lasten

-5.928

-2.466

80.196

81.434

-1.238

73.268

78.091

-4.822

-3.584

Reservemutatie

1.331

2.645

12.768

12.811

-43

12.013

10.987

1.026

1.069

Resultaat

-4.597

179

92.964

94.245

-1.281

85.281

89.078

-3.796

-2.515

Vennootschapsbelasting (VPB)
Artikel 25b van BBV schrijft voor dat de programmaverantwoording bestaat uit het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting (VpB).

Het taakveld "0.9 Vennootschapsbelasting" is niet als apart programma opgenomen in de jaarrekening, maar maakt onderdeel uit van Algemene dekkingsmiddelen.

Toelichting verschillen
Een toelichting op de verschillen staat in de jaarrekening onder analyse resultaat. In het jaarverslag, onderdeel programmaverantwoording, wordt ingegaan op de belangrijkste afwijkingen.