De bijdragen aan activa in eigendom van derden werden tot en met boekjaar 2015 verantwoord onder de Financiële vaste activa. Als gevolg van een BBV wijziging vallen deze met ingang van 2016 onder de immateriële vaste activa.  

bedrag x € 1.000

Boekwaarde 1januari

Investeringen

Desinves- teringen

Afschrijvingen/ aflossingen

Boekwaarde 31december

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

61

0

0

10

51

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

223

453

0

0

676

Immateriële vaste activa

284

453

0

10

727

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief
De kosten van de grondexploitaties in voorbereiding worden met ingang van 2016 verantwoord onder de immateriële vaste activa. De boekwaarde van € 676.000 bestaat voor € 223.000 uit kosten gemaakt tot en met 2016 en voor € 453.000 uit kosten 2017. Het betreffen voorbereidingskosten voor de projecten Meervalstraat-Roerdomplaan en VVA-woningbouw.