Inleiding

Algemeen
De paragraaf grondbeleid is een verplicht onderdeel van de gemeentelijke begroting. Deze paragraaf bevat de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van grondzaken en een korte beschrijving van de instrumenten van grondbeleid en de wijze waarop de instrumenten door de gemeente zijn ingezet.

Een actueel beeld van de verwachte meerjarige ontwikkeling van de verschillende grondexploitaties in 2018 en verder met de bijbehorende resultaatsprognose wordt gelijktijdig met de Programmarekening 2017 behandeld.

Artikel 16 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bepaalt dat de paragraaf grondbeleid in elk geval moet bevatten:

  • Visie op het grondbeleid in relatie tot de doelstellingen van de programma’s
  • Aanduiding van de wijze waarop het grondbeleid wordt gevoerd
  • Actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale bouwgrondexploitaties
  • Een onderbouwing van de geraamde winstneming
  • Beleidsuitgangspunten omtrent de reserves van grondzaken in relatie tot de risico’s van grondzaken.