Conform de verplichting in het Besluit Begroting en Verantwoording zijn in de volgende tabellen de incidentele baten en lasten in 2017 per programma > € 25.000 weergegeven.

Omschrijving lasten

Begroot

Werkelijk

01 Sociaal domein

251

288

Aanpak van transgeneratieve problematiek bij multiprobleemgezinnen

50

40

Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)

53

40

Preventieve zorg en ondersteuning, eindafrekening 2016

64

64

Implementatie nieuwe inkoopstrategie specialistische jeugdhulp 2018

52

53

Voorziening dubieuze debiteuren sociale dienst

60

Overige posten

33

32

02 Onderwijs en ontplooiing

125

94

Verlichting natuurgrasveld sportpark Beethovenlaan

60

60

Overige posten

65

34

03 Economie en duurzaamheid

128

140

Kansenonderzoek Drechtdoorsteek

78

99

Overige posten

50

42

04 Openbare ruimte

3.716

2.813

UP werken buitenruimte

3.073

2.264

Duurzaamheidsfonds

346

Projecten bovenwijkse voorzieningen

67

65

Herziening kostentoerekening in relatie tot tarieven

150

150

Storting in de voorziening afvalstoffenheffing

80

80

Dotatie voorziening afkoop onderhoud begraafplaats

62

Dotaitie voorziening uitgifte graven

191

05 Ruimtelijke ontwikkeling

1.526

2.424

Aanpak illegaal grondgebruik

40

40

Asbestsanering buitenterrein woning van Cleefkade

170

102

Haalbaarheidsonderzoek 2e supermarkt Kudelstaart

25

25

Onderzoek alternatieve woonvormen

65

60

Voormalig VVA terrein en tijdelijke huisvesting Stichting Buurthuis Hornmeer

188

148

Voorschot aan Amstelveen voor project Omgevingswet

50

50

Deelstructuurvisies

100

100

Dotatie voorziening beheer gebouwen, betreft extra dotatie

140

Sloop Bilderdammerweg 119

153

7

Sloop Graaf Willemlaan 3

28

Dotatie voorziening ESA

76

76

Vordering ESA tijdelijke exploitatie De Oude Veiling

130

Oude veiling afboeking voorbereidingskrediet

65

72

Dotatie voorziening grondexploitaties tbv sanering gebied Polderzoom

88

Bouwleges

150

61

Inhuur juridische deskundigheid in verband met civielrechtelijke aansprakelijkheid

94

Dotatie voorziening grondexploitaties

290

0

Dotatie voorziening facilitaire projecten

1.219

Overige posten

67

72

06 Bestuur, bevolking en veiligheid

187

347

Handhaving hennepteelt

40

40

Toezicht en handhaving horecabedrijven

35

35

Verkiezingen

35

50

Vervanging zieke medewerker griffie

77

84

Pensioenen (gewezen) wethouders

113

Risicokaart bommenregeling

25

07 Bedrijfsvoering

720

670

Digitaal werken first things first

655

655

Verhoging budget ivm prognose door KO Aalsmeer

65

15

08 Algemene dekkingsmiddelen

261

9

Verhoogde asielinstroom

225

Perceptiekosten precariobelasting kabels en leidingen

36

9

Totaal incidentele lasten voor bestemming

6.914

6.786

Incidentele toevoegingen aan reserves

10.574

9.489

Totaal incidentele lasten na bestemming

17.488

16.275

Omschrijving baten

Begroot

Werkelijk

01 Sociaal domein

-10

-10

Aanpak van transgeneratieve problematiek bij multiprobleemgezinnen

50

50

Inkomensregelingen terugvordering & verhaal

-60

-60

02 Onderwijs en ontplooiing

115

115

Jaarverantwoording 2016 ESA BV

115

115

03 Economie en duurzaamheid

78

78

Kansenonderzoek Drechtdoorsteek

78

78

04 Openbare ruimte

355

355

UP werken buitenruimte

208

210

Projecten bovenwijkse voorzieningen

67

65

Vergoeding verpakkingsafval

80

80

05 Ruimtelijke ontwikkeling

1.704

3.917

Aanpak illegaal grondgebruik

40

40

Winstneming Dorpshaven zuid 2017

126

102

Winstneming Proosdij Noord

1.964

Fase 2 "Het huis der gemeente", vrijval voorziening

270

281

Gebruikerslasten gebouwen, afwikkeling tot en met 2016

38

21

Verkoop gronden

75

75

CN-terrein

225

225

Vrijval voorziening grondexploitaties

116

Bouwleges

930

845

Vrijval voorziening dubieuze debiteuren inzake bouwleges

99

Vrijval voorziening ESA

76

Vrijval voorziening dubieuze debiteuren inzake leges N201

73

06 Bestuur, bevolking en veiligheid

169

214

Vrijval reserve GR Stadsregio

169

169

Dwangsommen

45

07 Bedrijfsvoering

65

65

Bijdrage gemeente Amstelveen voor 0,5 FTE Directielid

65

65

08 Algemene dekkingsmiddelen

0

740

Vrijval voorziening dubieuze debiteuren inzake leges N201

624

Liquidatie Regionaal Milieu Overleg

63

Vrijval voorziening voormalig personeel onderwijs

53

Totaal incidentele baten voor bestemming

2.476

5.474

Incidentele onttrekkingen aan reserves

12.925

10.771

Totaal incidentele baten na bestemming

15.401

16.245