Activa met economisch nut en een verkrijgingprijs van minder dan € 20.000 worden niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen. Deze laatst genoemden worden altijd geactiveerd.

Activa met maatschappelijk nut die na aftrek van bijdragen van derden en (bestemmings) reserves minder dan € 20.000 bedragen worden niet geactiveerd.

Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven.

Indien een activa niet in deze lijst is opgenomen, zal in het investeringsplan de afschrijvingstermijn aan de raad worden voorgelegd.

De volgende materiële vaste activa met economisch nut worden lineair afgeschreven in:

Omschrijving

Afschrijvingstermijn (in jaar)

Immateriële vaste activa

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

5

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen economisch nut

Gebouwen

40

Schoolgebouwen permanent inclusief speellokaal

40

Schoolgebouwen semi-permanent

max. 20

2e speellokaal semi-permanent

max. 20

Onderwijskundige vernieuwingen

max. 40

Gymlokaal

40

Sportvloer

15

Buitenzwembad

25

Renovatie/restauratie gebouwen

max. 25

Dakranden/gevelplaten

max. 20

Veiligheidsvoorzieningen gebouwen

10

Grond, weg- en waterbouwkundige werken

Aanlegsteigers

15

Ondergrondse brengparkjes

10

Riolering

30

Schoolpleinen

30

Gronden en terreinen

Gronden

0

Machines, apparaten en installaties

Installaties

15

Rollend materieel groenbeheer

  7

Graafmachines

10

Diverse materiaal begraafplaats

10

Losse inventaris

10

Persluchtcompressor

10

Aggregaat Brandweer

10

Draagbare motorspuit Brandweer

8

Hefbrug

20

Vervoersmiddelen

Hulpverlenersvoertuig/Brandweerauto

15

Boot & aanhanger

20

Motor van de boot

  7

Personenauto

  5

Kleine vrachtauto/Pick up

  6

Trekker fendt

  8

Overige materiële vaste activa

Losse inventaris

10

1e inrichting onderwijsleerpakket en meubilair

10

PC’s, desktops, monitoren & laptops

  4

Servers

  3

Software

  5

Overige automatisering

  7

Beamers & randapparatuur

  5

Portofoons

  5

Warmtebeeldcamera

  5

Aluminium bekisting begraafplaats

  8

Diverse materiaal begraafplaats

10

Zonwering

10

De volgende materiële vaste activa met maatschappelijk nut worden lineair afgeschreven in:

Grond, weg- en waterbouwkundige werken

Verhardingen

25

Verkeersinstallatie

15

Openbare verlichting

15

Openbaar groen (gras, bermen en beplanting)

25

Bomenstructuur

40

Beschoeiing en vooroevers

30

Betonnen brug (verkeersfunctie)

70

Houten brug (langzaam verkeer)

25

Stalen brug (verkeersfunctie)

50

Speeltoestellen

15

Straatmeubilair (bankjes, prullenbakken, paaltjes, fietsenrekken)

15

Duikers

50

Afschrijvingen starten het jaar volgend op het jaar dat de activa zijn opgeleverd.

Rentelasten starten het jaar volgend op het jaar waarin voor het eerst kosten worden gemaakt. De renteberekening bestaat uit de rente over de boekwaarde op 1 januari. Over investeringen waarvan de afschrijvingslasten worden gedekt via een reserve dekking kapitaallasten wordt geen rente berekend.