De voorraden bestaan uit de post Bouwgronden In Exploitatie (BIE).

bedrag x € 1.000

Boekwaarde 1januari

Vermeerde- ringen

Verminde- ringen

Boekwaarde 31december

Bouwgronden in exploitatie

25.885

12.962

13.595

25.252

Af: Voorziening grondexploitatie en bouwgrond

13.094

0

116

12.978

Voorraden (excl. voorziening)

12.792

12.962

13.479

12.274

Bouwgronden In Exploitatie

bedrag x € 1.000

Boekwaarde 1januari

Vermeerde- ringen

Verminde- ringen

Boekwaarde 31december

Proosdij-Noord

-329

155

-174

0

Dorpshaven Zuid Grex

1.485

296

1.781

0

De Tuinen van Aalsmeer

18.821

1.282

1.826

18.277

Green Park Aalsmeer

5.908

11.229

10.162

6.975

Onderhanden werk

25.885

12.962

13.595

25.252

De post verminderingen bevat € 2,066 miljoen aan resultaatneming.

Toekomstige opbrengsten & lasten en winstprognose

PROGNOSE RESULTATEN GRONDEXPLOITATIES

bedragen x € 1.000

bouwgronden in exploitatie

verwacht resultaat van in uitvoering genomen projecten

-14.465

reeds genomen winst op deze projecten

0

nog te nemen resultaat 2018 e.v.

-14.465

nog te genereren opbrengst 2018 e.v.

63.351

nog te maken kosten eind 2018 e.v.

52.564

De geraamde nog te maken kosten bedragen € 52,6 miljoen en de geraamde nog te realiseren opbrengsten bedragen € 63.4 miljoen.

Deze ramingen zijn tot stand gekomen in geactualiseerde berekeningen waarbij de volgende parameters zijn gehanteerd:

  • Looptijd maximaal 10 jaar;
  • Rente 1,0%;
  • Indexatie kosten 2018: 2,5%;
  • Toename verkoopprijzen 2018: woningbouw 2,0% en bedrijventerrein 1,0%.

Het geraamde eindresultaat van de bouwgronden in exploitatie van gemeente Aalsmeer gezamenlijk bedraagt minus € 14,5 miljoen (zie ook paragraaf grondbeleid in het jaarverslag). Voor het geraamde negatieve eindresultaat van De Tuinen van Aalsmeer is een voorziening gevormd op basis van de contante waarde, waarbij een disconteringsvoet van 2,0% is gehanteerd.