Missie 2014 - 2018

De inrichting van de openbare ruimte is een belangrijk aandachtspunt. Aalsmeer moet er over vier jaar aantrekkelijker uitzien dan in 2014 het geval was. Het maatschappelijk effect dat wordt beoogd is een schone, groene, veilige en waterrijke leefomgeving. Een fysieke omgeving die blijvend in staat is te voorzien in de behoeften van huidige en toekomstige generaties.
Er wordt voortdurend aandacht geschonken en gewerkt aan de vermindering van de bestaande ontevredenheid over het huidig kwaliteitsniveau van de openbare ruimte. Hoewel een verbetering deels al heeft plaats gevonden, moet daarin een grote stap worden gezet.
De voorzieningen in de openbare ruimte houden we op een duurzame wijze in stand. Dit gebeurt door de openbare ruimte op een integrale, efficiënte en klantgerichte wijze schoon, heel, groen, veilig en fraai te houden.
Aalsmeer is een gemeente met veel bedrijvigheid en recreatie daarmee een druk verkeers- en vervoerspatroon. Een optimale bereikbaarheid en verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers blijft een grote uitdaging.

Het zwaartepunt bij de afvalinzameling is het zo veel mogelijk gescheiden inzamelen en verwerken van waardevolle afvalstromen tegen zo laag mogelijke kosten. Maar het betekent ook het op de lange termijn kunnen garanderen van een goede kwaliteit van de dienstverlening tegen een acceptabel kostenniveau aan de inwoners van Aalsmeer.

Thema's