Geachte leden van de raad,

Hierbij biedt het college de programmarekening 2017 aan, de laatste van deze collegeperiode. Met deze stukken leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid, zoals verwoord in de Programmabegroting 2017 en tussentijds genomen raadsbesluiten waaronder de Lentenota en Najaarsnota. In deze aanbiedingsbrief gaan wij kort in op het financieel resultaat 2017 en de resultaten op speerpunten. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar de programma’s.

Positief resultaat 2017

Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat het afgesproken beleid binnen de door u gestelde budgetten is uitgevoerd. We sluiten het jaar af met een positief resultaat. Wij stellen voor om het rekeningresultaat (na overhevelingen van veilig te stellen budgetten) toe te voegen aan de Algemene Vrije Reserve.

In deze jaarrekening presenteren we een positief saldo van € 3,796 miljoen ten opzichte van de primitieve begroting. Ten opzichte van onze verwachting in de najaarsrapportage 2017 ligt dit saldo € 2,515 miljoen hoger dan toen voorzien. Hierbij is rekening gehouden met een lagere onttrekking aan de reserve buitenruimte, waardoor het budget binnen de reserve beschikbaar blijft. Van dit resultaat van € 3,796 miljoen stellen wij uw raad voor € 146.000 veilig te stellen voor de sloop van de Bilderdammerweg 119 en € 43.000 voor de asbestsanering van Cleefkade 7a.

bedrag x € 1.000

Rekening

Begroting 2017

Rekening 2017

Saldo

Programma

2016

Primitief

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2017

01 Sociaal domein

13.925

14.441

18.924

4.556

14.368

19.730

4.684

15.046

679

02 Onderwijs en ontplooiing

5.330

4.998

6.850

1.899

4.951

6.711

1.895

4.815

-136

03 Economie en duurzaamheid

360

597

870

343

527

898

330

567

41

04 Openbare ruimte

6.259

5.126

14.327

7.029

7.298

13.420

7.194

6.227

-1.072

05 Ruimtelijke ontwikkeling

1.359

65

25.800

24.975

825

19.347

20.007

-660

-1.485

06 Bestuur, bevolking en veiligheid

5.295

4.731

5.226

860

4.366

5.321

951

4.370

4

07 Overhead

2.312

6.728

7.104

65

7.039

7.027

69

6.958

-81

08 Algemene dekkingsmiddelen

-40.766

-39.151

1.096

41.707

-40.612

814

42.960

-42.146

-1.534

Totaal saldo van baten en lasten

-5.928

-2.466

80.196

81.434

-1.238

73.268

78.091

-4.822

-3.584

Reservemutatie

1.331

2.645

12.768

12.811

-43

12.013

10.987

1.026

1.069

Resultaat

-4.597

179

92.964

94.245

-1.281

85.281

89.078

-3.796

-2.515

De belangrijkste veranderingen ten opzichte van de najaarsnota 2017 zijn:  

Het sociaal domein laat een resultaat zien van € 679.000 nadelig. Oorzaak is met name gelegen in het budget jeugdhulp. Hier is sprake van een overschrijding van  € 0,6 miljoen. Voor een deel wordt dit veroorzaakt doordat zorgaanbieders nog facturen hebben ingediend over de jaren 2015 en 2016. Volgens de wet mogen aanbieders tot 5 jaar na datum factureren. Daarnaast is er in 2017 duurdere zorg ingezet dan voorheen. De zorgzwaarte neemt toe zodat de gemiddelde kosten per cliënt zijn toegenomen.

Voorheen werden de inkomsten voor afkoop van grafrecht en vastrecht (onderhoud van de begraafplaats) verantwoord in het jaar van ontvangst. Met de nieuwe BBV zijn de regels strenger geworden en is de gemeente verplicht een voorziening te treffen voor toekomstige kosten voor onderhoud en beheer. We hebben voor de contracten vanaf 2017 twee voorzieningen gevormd van in totaal € 253.000 voor de uitgifte van graven en voor de afkoop van het onderhoud begraafplaats .

Het programma ruimtelijke ontwikkeling laat een positief resultaat zien van € 1,5 miljoen. In 2017 zijn alle woningen in project Proosdij-Noord verkocht, waardoor de winst (€ 1,9 miljoen) in de jaarrekening verwerkt is. Daarnaast vervalt een voorziening van € 200.000 voor grondexploitatie van GPAG BV vanwege blijvende positieve verwachtingen. De grondexploitatie “De Tuinen” daarentegen valt € 0,7 miljoen lager uit dan op begrotingsbasis was voorzien. Reden hiervoor zijn hogere kosten door ontwikkelingen in de markt.

De algemene uitkering valt bijna € 0,4 miljoen hoger uit dan begroot  als gevolg van de decembercirculaire en een nabetaling over de jaren 2015 en 2016.

Voor de realisatie van de N201 is de gemeente een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de provincie Noord-Holland. Nu het project definitief is afgesloten kan een voorziening van € 0,7 miljoen vrijvallen.

Speerpunten 2017: het jaar van de uitvoering

Met het collegeprogramma "Samen voor Aalsmeer: zorgzaam, leefbaar en ondernemend" hebben wij een stevig fundament willen leggen voor de toekomst van Aalsmeer. Afgelopen vier jaar investeerde de gemeente flink in voorzieningen en de openbare ruimte, zette zij stappen voor vernieuwing in de zorg en kwam er nieuw beleid voor wonen, economie en recreatie & toerisme. 2017 was met name een jaar van  uitvoering. Hierbij een overzicht van de belangrijkste zaken per speerpunt.

Goede en efficiënte zorg

Zorg en ondersteuning op maat bieden aan mensen die dat nodig hebben is en blijft het uitgangspunt van het Wmo-beleid. Inmiddels hebben we de nodige ervaring opgedaan en werken we steeds beter samen met zorgverleners, vrijwilligers en mantelzorgers. Om mantelzorgers te ontlasten hebben we de respijtzorg uitgebreid.
Het sociaal team speelt een belangrijke rol in de ondersteuning van huishoudens met problemen. In 2017 ging het sociaal team aan de slag met aandachtspunten uit de evaluatie. De samenwerking met huisartsen en de wijkverpleging verbeterde door te werken met wijkkoppels.
Omdat mensen langer zelfstandig blijven wonen, neemt de behoefte aan woonzorgzones toe. In Aalsmeer Centrum en Kudelstaart zijn er al woonzorgzones. Voor de overige wijken zijn er plannen in voorbereiding.  

We willen de ingezette op preventie gerichte lijn in de jeugdzorg voortzetten. Om problemen tijdig te signaleren zijn scholen, huisartsen, hulpverleners, maatschappelijke instellingen en gemeente intensiever gaan samenwerken. Vanwege goede resultaten is de inzet van gezinscoaches en individuele begeleiding geïntensiveerd. We verwachten dat deze preventieve aanpak over een aantal jaren tot een daling leidt van de zwaardere en duurdere zorg.
In samenwerking met Jeugdbescherming Amsterdam zijn er pilots jeugdbescherming en volwassenen GGZ uitgevoerd. De gemeente blijft een Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) gemeente.
In 2016 is de werkorganisatie AM Match van start gegaan om mensen met een beperking te helpen bij het vinden van werk. In 2017 zijn de resultaten en de samenwerking met AM Match geëvalueerd..

Economie: werken aan economisch perspectief
Aalsmeer is economisch een speler van formaat in de metropoolregio en een belangrijke schakel in de logistieke Westas. Om de economie te versterken werkt de gemeente aan een gunstig vestigingsklimaat. Samen met ondernemers gingen wij aan de slag met de uitvoering van de economische agenda (Actieprogramma 2017 Economische Agenda), onder meer door een accountmanager bedrijven te benoemen, het programma ZAAI voor startende ondernemers te initiëren en mee te doen aan het programma circulaire Westas. Om meer toeristen en recreanten naar Aalsmeer te halen heeft de gemeente samen met ondernemers de Agenda Recreatie & Toerisme opgesteld. Onderdeel daarvan is het promotieplan ‘Visit Aalsmeer’ om Aalsmeer duidelijker op de kaart te zetten. Eind 2017 ging de website live, een groot deel van de campagne gaat via social media. Ook is het aantal toeristische en recreatieve routes uitgebreid. Zo maakt Aalsmeer nu deel uit van het sloepennetwerk.

Betaalbare huisvesting
Aalsmeer is een gemeente waar mensen graag wonen. Uitgangspunt is betaalbare woonruimte voor iedereen. We zijn in 2017 verder gegaan met de uitvoering van de woonagenda Aalsmeer 2016-2020, gericht op jongeren, ouderen en mensen met midden- en lagere inkomens. De woningbouwprojecten Proosdij Noord en Dorpshaven zijn bijna opgeleverd, Polderzoom is van start gegaan en de raad stemde vorig jaar in met de plannen voor jongerenwoningen op het VVA terrein. Aan de Roerdomplaan/ Meervalstraat komt een nieuwe woonzorgzone met ouderenwoningen.

Prettig wonen in Aalsmeer
Leefbaarheid staat hoog op de agenda van dit college. De gemeente investeerde afgelopen jaren flink in de vernieuwing en het onderhoud van de openbare ruimte, sportfaciliteiten en voorzieningen. Veel is inmiddels gerealiseerd. In 2017 is de vierde sporthal geopend en zijn de renovatie van het Seringenpark en het Hornmeerpark afgerond. De verbouwing van De Oude Veiling is begonnen. Ook zijn flinke stappen gemaakt met het wegwerken van achterstallig onderhoud van het groen in de wijken. In de Nota Wegen hebben wij wegen en bruggen in kaart gebracht. In 2018 volgt een plan van aanpak voor het onderhoud. De herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg die onze gemeente weer ‘heel’ en verkeersveiliger gaat maken, is voorbereid en wacht op start door de Provincie. Vooruitlopend hierop werd eind 2017 het uitvoeringsprogramma Verkeer vastgesteld dat op korte termijn een aantal maatregelen voorstelt om de verkeerssituatie te verbeteren. In 2017 heeft Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) een tweede tranche opengesteld voor leefbaarheidsprojecten in Aalsmeer. In totaal stelt de stichting 8 miljoen beschikbaar voor particuliere initiatieven en een aantal gemeentelijk projecten.

Schiphol: de mens achter de cijfers

Bij het huidige aantal vluchten staat de leefbaarheid in grote delen van Aalsmeer al zwaar onder druk. In 2017 zijn de gesprekken over een nieuw akkoord over Schiphol na 2020 begonnen. Verdere groei is vanuit het oogpunt van leefbaarheid niet verantwoord meer voor Aalsmeer. Daarom hebben college en raad in 2017 een gezamenlijk position paper opgesteld waarin zij pleiten voor een nieuwe aanpak en laten zien wat overlast met mensen doet.

Digitale dienstverlening
Om inwoners en bedrijven zo goed mogelijk van dienst te zijn biedt de gemeente steeds meer diensten digitaal aan. Daarbij hebben we te maken met nieuwe landelijke wetgeving. Zo worden privacy en informatieveiligheid steeds belangrijker. Deze ontwikkelingen vragen om (extra) investeringen op het gebied van digitalisering. Onderdeel daarvan is de nieuwe website die eind 2017 ´live´ ging. Volgende stap is de digitale transformatie.

Duurzaamheid
In 2016 heeft de raad het duurzaamheidsbeleid Aalsmeer vastgesteld. Duurzaamheid loopt als een rode draad door alle beleidsterreinen heen. Een belangrijke doelstelling in het duurzaamheidsbeleid is het onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen. Bij de verbouwing van De Oude Veiling en de renovatie van het gemeentehuis is verduurzaming een belangrijk element. Verder zijn er grote stappen gezet in het Energie Uitwisselingsproject Hornmeer en is een duurzaamheidsfonds in het leven geroepen. Met dit fonds willen wij duurzame initiatieven van inwoners en organisaties stimuleren om gebouwen en woningen duurzamer te maken.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders