bedrag x € 1.000

pr.

Instelling

Gesubsidieerde activiteit

Doelstelling

2017

1

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Stichting Meldpunt Discriminatie regio Amsterdam

Klachtenbehandeling, voorlichting en advies.

Bestrijden en voorkomen discriminatie.

13

Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland

Het verzorgen van de eerste opvang en het geven van maatschappelijke begeleiding bij het inburgeringsproces.

Sociale integratie.

123

Roads

Maatjesproject: koppeling van burgers met GGZ problematiek aan burgers die hen sociaal maatschappelijk ondersteunen.

Ondersteuning gericht op het compenseren van beperkingen van burgers met psychosociale problematiek ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten en sociaal isolement en overlast te voorkomen.

8

Vrijwilligerscentrale

Werven, bemiddeling en training vrijwilligers /gespecialiseerde vrijwilligersketen: coördinatie (gespecialiseerde) vrijwilligersinzet ten behoeve van burgers.

Ondersteuning van vrijwillige inzet: beperkingen van mensen compenseren door oplossingen dicht bij de inwoner te ondersteunen, waarbij de inwoner zelf en de sociale omgeving een zo groot mogelijke rol speelt. Tevens ondersteuning en bevorderen participatie.

89

Thuiszorg Amstelring Groep B.V.

Ondersteuning mantelzorgers.

Ondersteuning van mantelzorgers: beperkingen van mensen compenseren door oplossingen dicht bij de inwoner te ondersteunen, waarbij de inwoner zelf en de sociale omgeving een zo groot mogelijke rol speelt.

40

De Schakel Vrijetijdsvereniging, Stichting De Aanloop, Stichting De Vrijbuiter

Ondersteuning vrijetijdsbesteding verstandelijk gehandicapten.

Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten.

4

Diverse bewonersinitiatief groepen

Bewonersinitiatieven in het kader van het versterken sociale samenhang.

Versterken van de sociale samenhang.

24

Stichting de Binding

Uitvoering geven aan het tienerwerk en de combinatiefunctie Welzijn

Het opgang brengen van een veranderproces bij tieners, gericht op het verbeteren van de sociaal maatschappelijke positie (school/werk/toekomst) en hun persoonlijke positie.

221

Cultuurpunt Aalsmeer en Sportservice Noord - Holland.

Uitvoering geven aan de Buurtsportcoach en Combinatiefunctie Cultuur en Sport.

Kennismaking met diverse sporten, kunst en cultuur. Talentontwikkeling van kinderen en jongeren. Stimuleren van een gezonde leefstijl (zowel fysiek als psychische gesteldheid).

127

Stichting Kinderboerderij Aalsmeer

Natuur- en Milieueducatie op Kinderboerderij Boerenvreugd.

Het aanbieden van onderwijslessen en tentoonstellingen op de kinderboerderij.

3

Aalsmeerse scoutingverenigingen.

Accommodatie en scoutingactiviteiten voor Aalsmeerse jeugdleden.

Vrijetijdsaanbod voor de jeugd.

4

Zorgcentrum Aelsmeer, R.K. St. Zorgcentra de Meerlanden

Het opzetten en uitvoeren van vrij toegankelijke dagstructureringsactiviteiten.

Realiseren dagstructurering als algemene voorziening in wijken voor inwoners met lichte beperkingen.

90

Adviesraad Sociaal Domein

Vanuit ervaringsdeskundigheid en als vertegenwoordiging van een georganiseerde achterban bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van het minimabeleid, schuldhulpverlening, Wmo, jeugd en jeugdhulpverlening.

uitvoering geven aan de Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Aalsmeer 2017.

24

Vrouwen Advies Commissie Aalsmeer

advies geven aan de gemeente en/of woningcorporaties, architecten, projectontwikkelaars en bouwondernemingen die bouwplannen hebben in de gemeente Aalsmeer.

gebruikskwaliteit van openbare gebouwen, woningen en de woonomgeving te verbeteren.

2

Diverse instellingen

Aanpak depressie, aanpak alcohol en drugsgebruik, overbelaste mantelzorgers en introductie crisis kaart.

Verminderen depressies, verminderen alcohol en drugsgebruik, voorkomen van overbelaste mantelzorgers en het voorkomen van en zorgen voor een doelgerichtere aanpak van psychiatrische clienten die in crisis raken.

110

Vita Welzijn en Advies

Uitvoering geven aan het uitvoeringsplan WMO preventie.

Aanpak eenzaamheid ouderen 75+ Aalsmeer.

20

6.2 Wijkteams

Stichting Humanitas

Getrainde vrijwilligers bieden steun en praktische hulp aan ouders van Aalsmeerse gezinnen met tenminste één kind jonger dan 6 jaar met het opvoedingsondersteuningsprogramma Homestart.

Preventieve jeugdzorg ter bevordering van de veiligheid en gezondheid van jeugdigen en gezinnen en ter voorkoming van het verergeren van bestaande problematiek.

14

Sezo

Opvoedspreekuren.

Preventieve jeugdzorg ter bevordering van de veiligheid en gezondheid van jeugdigen en gezinnen en ter voorkoming van het verergeren van bestaande problematiek.

17

Stichting Cultureel Jongerencentrum Aalsmeer

Inloop en tienerdisco N201.

Het aanbieden van inlopen en tienerdisco`s in de N201.

26

Stichting Sportservice Noord-Holland

Uitvoering JOGG-Aalsmeer.

Uitvoering geven aan het plan van aanpak JOGG-Aalsmeer.

40

Paramedisch Adviescentrum Aalsmeer

Het geven van cursussen i.v.m. valpreventie.

bijdragen aan het voorkomen van valincidenten.

11

7.1 Volksgezondheid

Stichting AED westeinder

Onderhoud van de AED’s en een opleidingsbudget voor de vrijwillige burgerhulpverleners.  

De overlevingskans bij een circulatietoestand te vergroten door het opzetten van 6 minuten zones waarbij AED’s worden ingezet door de daartoe opgeleide burgerhulpverleners.

4

6.7 Maatwerkdienstverlening 18+

Humanitas

Betaalde coordinator voor de thuisadministratie.

Adequate begeleiding van de vrijwilligers.

7

totaal programma 1 Sociaal domein

1.021

2

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

OnderwijsAdvies

Preventieve logopedie op Aalsmeerse kinderopvanginstellingen en bij de GGD.

Vroegstijdige onderkenning van problemetiek in de spraak-taalontwikkeling van jonge kinderen ter voorkoming van onderwijsachterstanden.

40

Vrijwilligerscentrale Amstelland

Uitvoering maatschappelijke stages.

Stimuleren vrijwilligerswerk / maatschappelijke participatie en algemene ontwikkelingen jeugd.

27

Ons Tweede Thuis

Opstap en Opstapje: Gezinsprogramma's die de onderwijskansen van jonge kinderen met een (taal)achterstand vergroten.

Bestrijden onderwijsachterstanden.

13

Jong Leren, stichting voor confessioneel onderwijs

Bovenschoolse deeltijd taalklassen voor nieuwkomers.

De Nederlandse taal leren aan nieuwkomers, gericht op instroom in het reguliere onderwijs.

96

vrijwilligerscentrale Amstelland

Coördinatie Taalhuis, waaronder het werven en begeleiden van laaggeletterden en vrijwilligers.

Laaggeletterdheid bestrijden en de sociale samenhang bevorderen door uitwisseling tussen burgers op het gebied van de Nederlandse taal.

4

Wereldbuur

Voorlees Expres.

Bevordeling van de taalontwikkeling van jonge kinderen.

9

Partou BV , Kindervang Snoopy BV, Stichting Kinderopvang Solidoe

Peuterarrangementen en kindplaatsen vve.

Bestrijden onderwijsachterstanden.

140

5.1 Sportbeleid en activering

Jeugdsportfonds

contributie en sportattributen voor kansarme kinderen van 4 tot 18 jaar.

Mogelijk maken dat kansarme kinderen mee kunnen doen aan sportactiviteiten.

15

Stichting Sportservice Noord-Holland

Activiteiten van een buurtsportcoach.

Sportstimulering van diverse doelgroepen, waaronder ouderen.

20

Stichting Sportservice Noord-Holland

Activiteiten ter ondersteuning van indiciduele sporters met een beperking en sportverenigingen in een regionaal samenwerkingsverband.

Blijven voldoen aan de vraag naar informatie, advies, (persoonlijke) begeleiding en ondersteuning van (potentiële) sporters met een beperking en (valide) sportverenigingen die een aangepast sportaanbod (willen) bieden.

6

Diverse (sport)organisaties

Bijdrage in de organisatie van een topsportevenement.

Stimuleren dat er topsportevenementen in Aalsmeer worden georganiseerd met als doel aanwas in de breedtesport en naamsbekendheidvergroting van de gemeente.

14

Stichting Amstelveens Sportbedrijf

topsportvriendelijke scholen.

Ondersteunen en faciliteren van (sport)talenten tijdens hun middelbare schoolperiode zodat ze op een goede wijze school en topsport kunnen combineren.

4

ZSC Oceanus

Bijdrage in de huur van badwater.

Stimuleren van sportaanbod in diverse takken van de zwemsport.

31

Aalsmeerse sportverenigingen

schoolsporttoernooien.

Brede sportdeelname voor de Aalsmeerse schooljeugd.

9

ESA BV

Beheer en exploitatie van alle gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties en bijdrage in verlaagde zaalhuur voor Aalsmeerse sportverenigingen.

Op een efficiënte, effectieve en duurzaam, kwalitatief goede wijze uitvoeren van het beheer en de exploitatie van de binnen- en buitensportaccommodaties.

1.775

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

Stichting Muziek- en Dansschool Amstelveen/ Cultuurpunt Aalsmeer

Muziek- en dansonderwijs vooral gericht op Aalsmeerse jongeren met groepsgerichte activiteiten en ondersteuning van het culturele veld.

Bevorderen cultuurdeelname en educatie en het versterken van het culturele klimaat.

87

Diverse aanvragers

Cultuureducatie.

Bevorderen cultuureducatie binnenschools en buitenschools.

28

Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer

Activiteiten gericht op herdenken van de oorlog en vieren vrijheid.

Bevorderen van erkenning en waardering van veteranen en het bevorderen van historisch besef van huidige en toekomstige generaties.

9

Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer

Culturele aanbod bestaande o.a. podiumkunsten en beeldende kunst.

Bevorderen van cultuurdeelname en versterken van het culturele klimaat.

30

Stichting Cultureel Jongerencentrum Aalsmeer

Culturele aanbod vooral gericht op talentontwikkeling jongeren.

Bevorderen actieve en passieve cultuurdeelname en het versterken van het culturele klimaat.

25

Aalsmeerse aanvragers o.b.v. beleidsregels jaarlijkse en eenmalige subsidie culturele activiteiten Aalsmeer

Eenmalige  culturele activiteiten.

Versterken van het culturele klimaat en bevorderen cultuurdeelname.

24

werkschuit en diverse amateurkunstverenigingen

Activiteiten gericht op amateurkunstbeoefening.

Bevorderen actieve en passieve cultuurdeelname.

10

Stichting Jeugdcultuurfonds

Bijdragen in cultuurdeelname van jeugd van minima.

Toegankelijkheid van cultuurdeelname voor jeugd.

-4

5.4 Musea

Stichting Historische Tuin Aalsmeer

Personele kosten tbv beheer en exploitatie van de Historische Tuin.

Behoud van het cultureel erfgoed en openstelling voor publiek.

140

5.5 Cultureel erfgoed

Aalsmeerse aanvragers obv de Erfgoedverordening en de nadere regels voor subsidiëring tbv instandhouding van gemeentelijk monumenten Aalsmeer.

Instandhouding (onderhoud en restauratie) van het gemeentelijk monument.

Monumentenzorg.

22

5.6 Media

Stichting Amstelland Bibliotheken

Uitvoeren van de kernfuncties van een basisbibliotheek met ruime openstelling en een interactieve website.

Laagdrempelige en deskundige toegang tot alle bronnen van kennis, cultuur en verbeelding in onze samenleving.

467

stichting Lokale Omroep Aalsmeer

Uitzendingen op radio.

Uitvoering geven aan de zorgplicht voor de bekostiging van de lokale omroep volgens de mediawet en bevorderen vernieuwing bij de lokale omroep om relevantie te behouden.

21

totaal programma 2 Onderwijs en ontplooiing

3.061

3

3.1 Economische ontwikkelingen

Stichting Ophelialaan Vooruit

Feestdagenacties, boodschappen actie en andere promotionele activiteiten.

Aantrekkelijker maken van het winkelgebied Ophelialaan.

18

Stichting Ondernemingsfonds Meer Aalsmeer

Sinterklaas, kerstacatie e.a. feestdagenacties, geraniums, verlichting, bandjesavond, diverse markten en festivals.

Behouden en versterken van het centrum van Aalsmeer als winkelgebied.

59

Diverse aanvragers

Promotie van Aalsmeerse activiteiten.

Aalsmeer beter op de kaart zetten als aantrekkelijke locatie voor zowel de nationale/regionale waterrecreant als de (inter)nationale bloemenbezoeker.

36

Ondernemend Aalsmeer

Verkiezing onderneming en starter van het jaar (2016).

Deze verkiezing bevordert het ondernemerschap in Aalsmeer en draagt daarmee bij aan de doelstelling sterk ondernemerschap in de Economische Agenda Aalsmeer.

5

Totaal programma 3 Economie en Duurzaamheid

117

4

5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie

Stichting de Bovenlanden Aalsmeer

Ondersteuning in de huisvestingskosten.

Behoud en verbetering van natuur en cultuur waarden in de Bovenlanden. Hiermee wordt een bijdrage verleend uit de doelen van de Groenvisie.

5

totaal programma 4 Openbare ruimte

5

6

0.1 Bestuur

Stichting Ontwikkelingssamenwerking Aalsmeer

De stichting is door de gemeente mandaat verleend inzake de uitvoering van het subsidiebeleid op het gebied van ontwikkelings-samenwerking.

Ontwikkelingsprojecten te ondersteunen die vanuit de Aalsmeerse samenleving worden geïnitieerd.

31

1.2 Openbare orde en veiligheid

Slachtofferhulp Nederland

Kosteloze ondersteuning aan slachtoffers van misdrijven en ernstige verkeersongelukken.

Ondersteuning gericht op zelfredzaamheid en weerbaarheid van het slachtoffer.

6

Stichting Beterburen

Kosteloze bemiddeling door vrijwilligers bij verstoorde relaties tussen buren.

Veilige stad zonder overlast waarbij inwoners invulling geven aan hun eigen verantwoordelijkheid.

15

totaal programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid

53

totaal

4.256