bedrag x € 1.000

ACTIVA

31-12-2017

31-12-2016

Vaste Activa

Immateriële vaste activa

727

284

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

676

223

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

51

61

Materiële vaste activa

56.841

52.482

Investeringen met een economisch nut

39.316

37.687

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

10.590

10.811

Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut

6.935

3.983

Financiele activa

4.513

4.056

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

1.475

1.475

Overige langlopende leningen

3.038

2.582

Totaal Vaste Activa

62.081

56.822

Vlottende Activa

Voorraden

12.302

12.850

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

12.274

12.792

Gereed product en handelsgoederen

28

59

Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan één jaar

10.558

12.463

Vorderingen op openbare lichamen

199

759

Overige vorderingen

7.638

1.949

Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met rentetypische looptijd korter dan één jaar

2.722

9.755

Liquide middelen

573

261

Kas- en banksaldi

573

261

Overlopende activa

8.013

8.214

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

0

101

Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

8.013

8.113

Totaal ACTIVA

93.527

90.612

bedrag x € 1.000

PASSIVA

31-12-2017

31-12-2016

Vaste passiva

Eigen vermogen

51.195

46.373

Algemene Reserve

24.044

25.293

Bestemmingsreserves

23.355

16.483

Resultaat

3.796

4.597

Voorzieningen

6.135

5.790

Voorzieningen

6.135

5.790

Vaste schulden met rentetypische looptijd één jaar of langer

25.038

29.521

Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen

25.000

29.500

Waarborgsommen

38

21

Totaal Vaste passiva

82.368

81.684

Vlottende Passiva

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

2.435

1.360

Overige schulden

2.435

1.360

Overlopende passiva

8.723

7.568

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

6.791

5.166

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

986

1.071

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

947

1.331

Totaal PASSIVA

93.527

90.612

Borg- en garantstellingen

Per 31-12-2017 staat de gemeente garant voor leningen voor een bedrag van circa € 69 miljoen. Het betreft voornamelijk woningbouwverenigingen (€ 20 miljoen) en ondernemingen (€ 49 miljoen). Zie voor een specificatie het hoofdstuk "Niet uit de balans blijkende verplichtingen.