De reserves (eigen vermogen) zijn afgezonderde vermogensbestanddelen, voor zover niet bestemd om fluctuaties in de exploitatiesfeer op te vangen, ofwel het verschil tussen bezittingen en schulden.
Reserves ontstaan ten gevolge van schenkingen, vermogenswinsten, jaarlijkse of incidentele stortingen, waaronder ook stortingen uit exploitatieresultaten begrepen kunnen worden.

De reserves bestaan uit:

  • algemene reserves, zijnde reserves met een algemeen karakter; het vrije deel van de algemene reserves is vrij aanwendbaar;
  • bestemmingsreserves, zijnde reserves waaraan door de raad een bepaalde bestemming is gegeven.

De berekende rente over de reserves en voorzieningen wordt verwerkt als inkomst op de exploitatie met uitzondering van de rente op de AVR. Deze wordt middels resultaatbestemming aan de reserve zelf toegevoegd. Zie hiervoor ook de nota Risico- en reservebeleid Aalsmeer 2015.

Het verloopoverzicht van de reserves is hieronder weergegeven.

bedrag x € 1.000

Boekwaarde 1januari

Toevoeging via de resultaat- bestemming

Onttrekking via de resultaat- bestemming

Vermindering i.v.m. afschrij- ving op activa

Boekwaarde 31december

Algemene reserve

18.160

0

0

0

18.160

Algemene vrije reserve

7.134

4.805

6.054

0

5.884

Resultaat

4.597

3.796

4.597

0

3.796

A1. Algemene reserve

29.890

8.601

10.651

0

27.840

A. Totaal algemene reserve

29.890

8.601

10.651

0

27.840

Dekking kapitaallasten

313

2.291

0

29

2.576

B1. Dekking kapitaallasten

313

2.291

0

29

2.576

Actualiseren bestemmingsplannen

122

0

20

0

102

Bovenwijkse voorzieningen

987

1.280

542

0

1.724

Duurzaamheidsfonds

0

450

0

0

450

Gemeentehuis

1.431

5.401

1.228

0

5.604

Kunstzinnige verfraaiing

209

18

0

0

228

Minimabeleid

39

0

0

0

39

Onderhoud/instandh. onbebouwde buitenruimte

11.425

2.507

2.747

0

11.185

Oude Veiling

0

65

65

0

0

Woonfonds volkshuisvesting

1.956

0

510

0

1.446

B2. Overige bestemmingsreserves

16.170

9.721

5.112

0

20.779

B. Totaal bestemmingsreserves

16.483

12.013

5.112

29

23.355

Eigen vermogen (A+B)

46.373

20.614

15.763

29

51.195