Inleiding

Het gewijzigde BBV schrijft voor dat de overhead op een separaat programma wordt begroot en daarmee ook een apart overzicht wordt opgenomen met de baten en lasten van de overhead. De programma’s bevatten daarmee alleen de baten en lasten van het primaire proces, dat wil zeggen: die onderdelen van de bedrijfsvoering die alleen c.q. direct voor de uitvoering van de desbetreffende taken en activiteiten worden ingezet.

Ter wille van een uniforme verantwoording in alle gemeenten is een eenduidige afbakening van belang van enerzijds de kosten die verband houden met het primaire proces en anderzijds de kosten die gerekend worden tot de overhead. Daartoe geeft de regelgeving een uitvoerige en gedetailleerde omschrijving van wat er valt onder het taakveld “0.4 Ondersteuning” binnen dit programma. Samengevat gaat het bij overhead om de volgende zaken:

  1. leidinggevenden en managementondersteuning in het primair proces,
  2. de financiële functie,
  3. P&O/HRM,
  4. de inkoopfunctie,
  5. de communicatiefunctie,
  6. juridische zaken,
  7. ICT,
  8. bestuurszaken en bestuursondersteuning
  9. facilitaire zaken en huisvesting (incl. post en archief).

In de uitwerking  van toerekening van overhead is conform onze financiële verordening gekozen deze te bepalen als percentage van de directe ambtelijke capaciteitsinzet. Als generieke sleutel komt de ambtelijke capaciteit het meest in aanmerking, aangezien er een significante correlatie is tussen de omvang van de directe ambtelijke capaciteit en de omvang van de (ondersteunende) overhead. Ten slotte sluit deze keuze het meeste aan bij de techniek die het CBS op macroniveau hanteert. Het percentage wordt op begrotingsbasis berekend en gedurende het jaar niet aangepast.

Voor het bepalen van kostendekkendheid van lokale heffingen wordt extracomptabel overhead toegerekend. Daartoe worden de netto-overheadkosten (€ 7,58 miljoen) uitgedrukt in een percentage van de totale directe ambtelijke capaciteitsinzet (€ 9,55 miljoen). Dit leidt tot een overheadpercentage van afgerond 79,4% conform de volgende berekening:

Saldo taakveld Overhead (0.4)

€ 7,58 miljoen

Totaal direct toegerekende capaciteit aan taakvelden:

€ 9,55 miljoen

Opslagpercentage:

79,4%