Missie 2014 - 2018

Het College wil een veilige en leefbare woon- en werkomgeving waar wet- en regelgeving wordt nageleefd. Hierin werken bestuur, bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwoners samen. Met de handhaving is een nieuwe richting ingeslagen: van een ad hoc benadering is overgestapt naar een structureel en consequent naleven van wet- en regelgeving. Hiermee wordt een goede ruimtelijke ordening, een fysiek veilige leefomgeving, het voorkomen van rechtsongelijkheid en een goede registratie van de “gebouwde” omgeving (wettelijke registratieplicht basisadministraties) bevorderd. Zie ook programma 5.2.

Het College streeft permanent naar verbetering, vernieuwing, herkenbaarheid, toegankelijkheid en transparantie voor burgers. Aalsmeer staat voor snelle, betrouwbare en toegankelijke dienstverlening tegen zo laag mogelijke kosten. De gemeente zet in op meer digitale dienstverlening, zodat inwoners en ondernemers zoveel mogelijk digitaal kunnen afhandelen. Dat  gaat verder dan digitale dienstverlening richting inwoners. Met goed ingerichte digitale bedrijfsprocessen en laagdrempelige systemen kan ook veel verbetering worden bereikt.

Samenwerking binnen en buiten de gemeentegrenzen is een sleutelbegrip voor de komende jaren. Samenwerken met buurgemeenten maar ook in regionale verbanden als de Greenport, de Vervoerregio Amsterdam en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) bieden een platform om de kwaliteiten en belangen van Aalsmeer voor het voetlicht te brengen en tot ontwikkeling te laten komen.

Communicatie is de smeerolie in de relatie tussen burger en bestuur. Uitgangspunt bij communicatie is transparantie naar inwoners. Inwoners en andere partijen zijn tijdig en helder geïnformeerd over gemeentelijke plannen, projecten en besluitvorming. Hierbij maakt de gemeente steeds meer gebruik van digitale kanalen en social media.

Thema's