Voorzieningen worden gevormd met een bepaald doel. Het betreft onzekere verplichtingen die te zijner tijd tot schulden kunnen worden. Ook kunnen voorzieningen betrekking hebben op verplichtingen, samenhangend met het in de tijd onregelmatig gespreid zijn van bepaalde kosten. Voorts kunnen voorzieningen een schatting betreffen van de lasten voortvloeiend uit risico’s die samenhangen met de bedrijfsvoering. Beschikking kan alleen plaatsvinden voor het doel of risico waarvoor ze zijn ingesteld.

Het verloopoverzicht van de voorzieningen is hieronder weergegeven:

bedrag x € 1.000

Boekwaarde 1januari

Toevoegingen

T.g.v. exploitatie vrijgevallen bedragen

Aanwendingen

Boekwaarde 31december

Beheer gebouwen

943

538

281

348

852

A. Egalisatievoorziening

943

538

281

348

852

ESA i.v.m. tijdelijke exploitatie Oude Veiling

0

76

76

0

0

Facilitaire projecten

294

1.219

0

0

1.512

Financiele afwikkeling G2

27

0

0

27

0

Garantstelling GPAG BV

209

0

209

0

0

N201 Plus

224

0

0

0

224

Voormalig personeel

513

0

53

209

250

Voormalig personeel onderwijs

77

0

53

0

24

B. Voorziening voor verplichtingen en verliezen met onzekere omvang en risico

1.344

1.295

391

236

2.011

Afkoop onderhoud begraafplaats

0

62

0

0

62

Afvalstoffenheffing

398

234

0

0

633

Rioolheffing

3.105

223

18

925

2.386

Uitgifte graven

0

191

0

0

191

C. Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

3.504

711

18

925

3.272

Voorzieningen passiva (A+B+C)

5.790

2.544

690

1.509

6.135

De mutaties op de voorzieningen kunnen in hoofdzaak als volgt toegelicht worden:

Voorziening beheer gebouwen
In de meerjarenonderhoudsplanning (MOP) worden de kosten van planmatig onderhoud begroot. Dekking daarvan vindt plaats uit de voorziening beheer gebouwen. De benodigde jaarlijkse toevoeging aan deze voorziening is in 2017 € 398.000. Aan de hand van de actualisatie van de voorziening beheer gebouwen is gebleken dat een extra dotatie van € 140.000 benodigd is om de voorziening op peil te houden en de verwachte werkzaamheden volgens een actueel prijspeil te kunnen uitvoeren. Tevens kan er  € 11.000 uit de voorziening vrijvallen als gevolg van voordelige afronding van onderhoudswerkzaamheden en heeft er op basis van het raadsvoorstel fase 2 "het huis der gemeente" een vrijval uit deze voorziening plaatsgevonden van € 270.000. In 2017 is € 348.000 onttrokken aan de voorziening  Dit betreft met name meerjarig onderhoud aan de Zwarteweg 77 (€ 284.000), de Parklaan 27 (€ 23.000) en aan het gemeentehuis (€ 19.000).

Voorziening afkoop onderhoud begraafplaats
De gemeente ontvangt jaarlijks afkoopbedragen voor het onderhoud van de begraafplaats. De ontvangen afkoopsommen vormen een verplichting aan degene die de afkoopsom heeft betaald en zal door de gemeente aan het onderhoud moeten worden besteed. Derhalve is een voorziening gevormd.

In 2017 zijn de ontvangen bijdragen van derden ten aanzien van afgekochte contracten met een ingangsdatum van 2017,  of ingaande in de toekomst gestort in de betreffende voorziening ad € 62.000.

Vrijval van de voorzieningen vindt plaats conform de looptijd van de contracten, ten behoeve van het jaarlijks  onderhoud van de begraafplaats.

Voorziening afvalstoffenheffing
De dotatie aan de voorziening betreft de hogere inkomsten uit verpakkingsafval van € 80.000 en de storting van het positieve resultaat ten opzichte van de begroting van het product afval van € 154.000 (zie  toelichting bij programma 4).

Voorziening rioolheffing
De dotatie aan de voorziening van € 221.000 heeft plaatsgevonden conform begroting. Daarnaast heeft er nog een onttrekking plaatsgevonden van € 18.000 in verband met een negatief resultaat ten opzichte van de begroting door lagere inkomsten uit rioolheffing en een toevoeging van € 2.000 in verband met lagere uitgaven.

Voor de jaren 2016 tot en met 2018 is besloten een incidenteel bedrag van € 65 per aansluiting in mindering te brengen op de aanslag rioolheffing. In verband met deze incidentele teruggave in 2017 is € 925.000 onttrokken aan de voorziening.

Voorziening uitgifte graven
De gemeente ontvangt jaarlijks afkoopbedragen voor de verlenging van het grafrecht. De ontvangen afkoopsommen vormen een verplichting aan degene die de afkoopsom heeft betaald en zal door de gemeente aan het onderhoud en beheer moeten worden besteed. Derhalve is een voorziening gevormd.

In 2017 zijn de ontvangen bijdragen van derden ten aanzien van afgekochte contracten met een ingangsdatum van 2017,  of ingaande in de toekomst gestort in de betreffende voorziening ad  € 191.000.

Vrijval van de voorzieningen vindt plaats conform de looptijd van de contracten, ten behoeve van het jaarlijks beheer van de begraafplaats.

Voorziening ESA in verband met tijdelijk exploitatie Oude Veiling
In de najaarsrapportage 2017 is een voorziening getroffen in verband met een vordering van de ESA BV op de gemeente voor de tijdelijke exploitatie van De Oude Veiling tot en met 2016.

De tijdelijke exploitatie van De Oude Veiling is beëindigd en de kosten worden verrekend met de ESA BV. Deze kosten komen ten laste van het boekjaar 2017, hierdoor kan de voorziening vrijvallen.

Voorziening facilitaire projecten
Door de voorgeschreven splitsing van grondexploitaties in facilitair en actief grondbeleid, is een voorziening ingesteld voor facilitaire projecten. Op basis van de geactualiseerde grondexploitatie De Tuinen van Aalsmeer wordt € 1,51 miljoen toegevoegd aan deze voorziening.

Voorziening financiële afwikkeling G2
Voor de afwikkeling van de financiële verplichtingen in verband met de overdracht van taken, personeel en middelen van het Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn, de G2, naar de Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen, is een voorziening getroffen. Ultimo 2017 zijn er geen verplichtingen meer. De facturering voor een medewerker heeft in 2017 plaatsgevonden.

Voorziening garantstelling GPAG BV
Project Bedrijventerrein Green Park Aalsmeer omvat de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein langs de om te leggen provinciale weg N201. Voor deze gebiedsontwikkeling is een samenwerkingsverband afgesproken met de gemeente Uithoorn, waarbij beide partijen voor 50% risico dragen. Voor de uitvoering van de realisatie van het bedrijventerrein is GPAG BV opgericht, waarvan beide gemeenten de aandeelhouders zijn.

Tot en met 2016 is de hoogte van de Voorziening Garantstelling Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV gebaseerd op de risico analyse die onderdeel uitmaakt van de jaarlijkse actualisering van de grondexploitatie van GPAG BV. Deze risico analyse wordt opgesteld op basis van de  "Monte Carlo" methode, behorende bij 85% zekerheid. Eind 2014 is de eerdere onttrekking aan het project voor de bijdrage aan de N201 teruggestort. Hierdoor verbeterde het het resultaat van de grondexploitatie aanzienlijk en werd licht positief. Ook de concept grondexploitatie van 2018 laat een positief resultaat zien. Hoewel de eindwaarde van de opgestelde grondexploitatie vanaf eind 2014 positief is, waren de uitkomsten van de risico analyse van de grondexploitatie tot en met de grondexploitatie van  2017 negatief. Bij de grondexploitatie 2018 is nu ook het resultaat van de risicoanalyse behorende bij 85% zekerheid positief.  

Op basis van de consistente lijn in positieve eindwaarde van het project kan het restant van de voorziening van  € 209.000 vrijvallen. Nu de eindwaarde behorende bij 85% zekerheid positief is, wordt er geen bedrag voor dit risico meer opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Voorziening N201 plus
De voorziening is ingesteld in verband met de verwachte waardevermindering bij verkoop van door de provincie Noord Holland aangekochte woningen langs de nieuwe N201. Conform de gesloten overeenkomst komt 75% van deze waardevermindering ten laste van de provincie en 25% ten laste van de gemeente Aalsmeer en wordt afgerekend tussen provincie en gemeente, nadat alle woningen verkocht zijn.

Van de 5 aangekochte woningen zijn er in 2015 drie verkocht en in 2016 is één woning verkocht. De laatste woning wordt in 2018 verkocht. Op basis van de resultaten van de 4 verkochte woningen en de reeds overeengekomen verkoopwaarde van de laatste woning, is de voorziening toereikend voor de definitieve afrekening in 2018.

Voorziening voormalig personeel
Uit deze voorziening worden de kosten voor  wachtgeld-, ww- en APPA-uitkeringen betaald. In 2017 is € 209.000 aangewend uit de voorziening en kan € 53.000 vrijvallen. De vrijval is naar aanleiding van de herberekening van verplichtingen voor voormalig personeel ultimo 2017.

Voorziening voormalig personeel onderwijs
Na het besluit tot het beëindigen van de subsidie voor MRT en het ontslag van de docente in 2010 zijn (boven)wettelijke uitkeringsverplichtingen ontstaan. Het totaalbedrag van de verplichtingen voor de periode van 2014 tot en met 2019 werd berekend op € 81.500 (41,78% van het maximumbedrag). De afgelopen jaren heeft er geen onttrekking plaatsgevonden aan de voorziening. Om de voorziening aan te sluiten met de eventuele uitgaven voor de resterende  periode is in de voorziening € 24.000 opgenomen voor de jaren 2018 en 2019. Dit betekent een vrijval van € 53.000.