In onderstaande tabel zijn per taakveld de afwijkingen groter dan € 40.000 op de lasten en baten opgenomen. Posten kleiner dan € 40.000 worden niet toegelicht en zijn in onderstaande tabel opgenomen in het saldo overige posten < € 40.000. Indien een afwijking leidt tot een hogere of lagere mutatie van een reserve, dan wordt deze hogere of lagere mutatie in de laatste kolom vermeld.
In de inleiding van de programmarekening wordt ingegaan op de belangrijkste afwijkingen.

n = nadeel, v = voordeel

Progr.

Omschrijving

Lasten

v/n

Baten

v/n

Veilig te stellen

Reserve

1

Wijkteams

49

v

1

Dubieuze debiteuren sociale dienst

61

n

1

Bijstandsgerechtigden

191

n

1

Minimabeleid

114

n

99

v

1

Vervoersvoorzieningen / rolstoelen

59

n

1

Hulp bij huishouden

100

v

1

WMO begeleiding

173

n

1

Zorg in Natura (ZIN)

580

n

1

Persoonsgebonden budget (PGB)

72

v

2

Onderwijsachterstandenbeleid

75

v

3

(Water)toeristenbelasting

46

n

4

Openbare verlichting, energiekosten

41

v

4

UP buitenruimte: wegen

425

v

136

v

561

4

UP buitenruimte: groen

217

v

23

v

240

4

UP buitenruimte: riolering

91

v

4

Onttrekking voorziening riolering

91

n

4

Afval

103

v

51

v

4

Dotatie voorziening afval

154

n

4

Dotatie voorziening afkoop onderhoud begraafplaats

62

n

4

Dotatie voorziening uitgifte graven

191

n

4

Duurzaamheidsfonds

346

v

346

5

Voorziening beheer gebouwen

129

n

5

Sloop Bilderdammerweg 119

146

v

146

5

Aanloopkosten Oude Veiling

130

n

5

Vrijval voorziening Oude Veiling

76

v

5

Asbestsanering van Cleeffkade 7a

68

v

43

5

Voormalig VVA terrein en tijdelijke huisvesting St. Buurthuis Hornmeer

40

v

5

Vrijval voorziening GPA BV

209

v

5

Project Green Park Aalsmeer

1.110

v

1.110

n

5

Facilitaire projecten

3.120

v

3.197

n

-77

5

GEO informatie

64

v

5

Dotatie voorziening facilitaire projecten

1.219

n

5

Mutaties bouwgrondexploitaties

2.982

v

2.982

n

5

Winstneming Proosdij-Noord

1.964

v

5

Dotatie voorziening grondexploitaties

378

v

5

Vrijval voorziening grondexploitaties

116

v

5

Inhuur juridische deskundigheid

68

n

5

Omgevingsvergunningen

89

v

85

n

5

Afwikkeling leges N201

78

v

6

Pensioenen (gewezen) wethouders

112

n

6

Voorziening voormalig personeel

53

v

overhead

Directiebudget

53

v

AD

Rente-exploitatie

73

n

AD

OZB woningen

49

v

26

v

AD

Perceptiekosten precariobelasting

68

v

AD

Algemene uitkering

391

v

AD

Afwikkeling leges N201

624

v

AD

Stelpost asielinstroom

225

v

AD

Liq. Regionaal Milieu Overleg

63

v

AD

Voorz. voorm. personeel onderwijs

53

v

Saldo overige posten < € 40.000

333

v

205

v

-1

6.928

v

3.344

n

189

1.069

Saldo voor bestemming

3.584

v

Saldo mutatie reserves

1.069

n

Saldo na bestemming

2.515

v

Veilig te stellen

189

Saldo na veilig te stellen

2.326

v